Aktualności

1. ZUS od dochodu od stycznia 2020 roku

Dla kogo nowe składki ZUS?

Projekt ustawy zakłada, że najmniejsze firmy uzyskają prawo do rezygnacji z dotychczasowych składek ryczałtowych, a w zamian będą mogły opłacać niższe składki ZUS uzależnione od wysokości osiąganego dochodu.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby uzyskać możliwość opłacania ZUS-u od dochodu, jest spełnienie kryterium przychodowego. Przychody firmy osiągnięte w roku poprzednim nie mogą bowiem przekraczać kwoty 120 tys. zł.

Składki ZUS od dochodu znajdą zastosowanie jedynie u tych przedsiębiorców, których średniomiesięczny dochód nie przekracza 2-krotności podstawy wymiaru składek ryczałtowych. W 2020 roku ta kwota graniczna dochodu będzie wynosić dokładnie 6359,52 zł miesięcznie, czyli 76 314,20 zł rocznie. Dlaczego akurat tyle? O tym w dalszej części artykułu, w której wytłumaczymy to na przykładzie.

 Są dodatkowe warunki

Po pierwsze, z niższych składek nie skorzysta osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Po drugie, z obniżonych składek skorzystają jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy wykażą, że w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.

Kolejnym ograniczeniem jest forma rozliczenia podatków. Składki ZUS od dochodu nie znajdą bowiem zastosowania u przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i jednocześnie zwolnionych z podatku VAT. Niższe składki będą jednak możliwe, jeśli firma na karcie podatkowej prowadzi jednocześnie ewidencję VAT.

Utrzymane zostało również ograniczenie ulgi w czasie. Podobnie jak w przypadku Małego ZUS-u, również z nowych składek ZUS od dochodu nie będzie można korzystać w nieskończoność. Przywilej opłacania składek ZUS od dochodu przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od dochodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest – przez okres kolejnych dwóch lat – do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Ile wyniosą składki ZUS od dochodu?

Podobnie jak w przypadku Małego ZUS-u, uzależnienie składek ZUS od dochodu dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Obniżka nie obejmuje zaś składki zdrowotnej, która płacona jest w normalnej wysokości.

 W przypadku osób chcących skorzystać ze składek ZUS od dochodu, również stawki procentowe dla poszczególnych składek pozostają bez zmian. Zmienia się za to podstawa wymiaru tych składek.

Przypomnijmy, że dla dotychczasowych składek ryczałtowych, podstawę wymiaru stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej. Z kolei w przypadku nowych składek ZUS od dochodu, podstawę wymiaru stanowić będzie 50% rzeczywistego średniomiesięcznego dochodu osiągniętego przez firmę w roku poprzednim.

Zgodnie z nowymi przepisami, średniomiesięczny dochód kalkulowany będzie według następującego wzoru:

(roczny dochód z roku poprzedniego / liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

W ustawie zapisano również dolne i górne ograniczenie wysokości nowych składek. I tak, podstawa wymiaru składek ZUS od dochodu:

Innymi słowy, nowe składki ZUS od dochodu:

 • nie mogą być niższe od ulgowych składek ZUS przysługujących przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy (w 2020 roku będzie to ok. 622 zł) oraz

 • nie mogą być wyższe od składki ryczałtowej (w 2020 roku będzie to ok. 1450 zł).

Działanie nowego systemu składkowego wytłumaczymy poniżej na trzech prostych przykładach.

Przykład 1

Pan Jerzy prowadzi działalność gospodarczą. W całym roku 2019 Pan Jerzy osiągnął przychody w wysokości 90 000 zł. Po uwzględnieniu kosztów, jego roczny dochód wyniósł 43 800 zł.

Przy kontynuowaniu opłacania składek ZUS w dotychczasowym systemie, w 2020 roku Pan Jerzy zobowiązany byłby do zapłaty składek ZUS w wysokości ok. 1450 zł miesięcznie

W związku jednak z tym, iż roczny przychód Pana Jerzego mieści się w ustawowym limicie (120 tys. zł), Pan Jerzy będzie mógł skorzystać z nowego systemu, a co za tym idzie, będzie mógł uniknąć zapłaty tak wysokich składek ryczałtowych.

Dla ustalenia podstawy wymiaru nowych, obniżonych składek, potrzebujemy średniego miesięcznego dochodu Pana Jerzego z roku poprzedniego.

Przeciętny miesięczny dochód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

(43 800 / 365 ) * 30 = 3 600 zł

Podstawa wymiaru nowych składek wyniesie 50% średniomiesięcznego dochodu, czyli:

3 600 * 50% = 1800 zł

Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:

składka emerytalna             19,52% * 1800,00 = 351,36 zł

składka rentowa                   8,00% * 1800,00 = 144,00 zł

składka chorobowa               2,45% * 1800,00 = 44,10 zł

składka wypadkowa             1,67% * 1800,00 = 30,06 zł

składka na Fundusz Pracy   2,45% * 1800,00 = 44,10 zł

Do tak obliczonych składek dochodzi jeszcze składka zdrowotna w standardowej wysokości. Obecnie nie znamy jeszcze jej wysokości, ale możemy się spodziewać, że w 2020 roku wzrośnie ona do poziomu ok. 375 zł

Łącznie zatem miesięczne składki ZUS od dochodu, jakie zapłaci Pan Jerzy, wyniosą ok. 989 zł. Oznacza to, że w 2020 roku Pan Jerzy zapłaci każdego miesiąca o 461 zł mniej niż w przypadku, w którym miałby kontynuować opłacanie normalnych składek ryczałtowych.

Co ważne, ustalona w ten sposób wysokość składki będzie obowiązywała przez wszystkie miesiące 2020 roku.

Przykład 2

Załóżmy teraz, że Pan Jerzy przy identycznym przychodzie, jak w poprzednim przykładzie (90 tys. zł), miał znacznie wyższe koszty, co spowodowało, że jego roczny dochód wyniósł zaledwie 14 600 zł. Jakie składki zapłaciłby w takiej sytuacji?

Przeciętny miesięczny dochód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

(14 600 / 365 ) * 30 = 1 200 zł

Zgodnie z nowymi przepisami, podstawa wymiaru nowych składek liczona od dochodu wyniesie 50% średniomiesięcznego dochodu, czyli:

1 200 * 50% = 600 zł

Zauważmy, że tak obliczona podstawa wymiaru jest niższa od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020, która to kwota wynosi:

2600 * 30% = 780 zł

W takim przypadku zatem, zastosowanie znajdzie dolne ograniczenie składek, a podstawę wymiaru stanowić będzie kwota 30% pensji minimalnej. Pan Jerzy odprowadzi więc składki ZUS w wysokości odpowiadającej składkom preferencyjnym obowiązującym w roku 2020

Składki te wyniosą łącznie ok. 622 zł miesięcznie.

Przykład 3

W kolejnym przykładzie rozważmy sytuację, w której Pan Jerzy miał koszty na niskim poziomie. Przy przychodach na poziomie 90 tys. zł, Pan Jerzy uzyskał więc dochód w wysokości 80 tys. zł.

W tym przypadku, przeciętny miesięczny dochód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

(80 000 / 365 ) * 30 = 6 575,34 zł

Zgodnie z nowymi przepisami, podstawa wymiaru nowych składek liczona od dochodu wyniosłaby 50% średniomiesięcznego dochodu, czyli:

6575,34 * 50% = 3287,67 zł

Zauważmy, że tak obliczona podstawa wymiaru jest wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2020, która to kwota wynosi:

5227 * 60% = 3136,20 zł

W takim przypadku zatem, zastosowanie znajdzie górne ograniczenie podstawy wymiaru. Pan Jerzy nie zapłaci składek od podstawy zależnej od dochodów (3287,67 zł) lecz od niższej podstawy ryczałtowej (3136,20 zł). W konsekwencji, Pan Jerzy zapłaci więc ryczałtowe składki ZUS, które w roku 2020 wyniosą ok. 1450 zł

W tym miejscu warto zauważyć, że ryczałtowe składki ZUS znajdą zastosowanie w przypadku każdego przedsiębiorcy, którego roczny dochód w roku poprzednim był równy lub wyższy 2-krotności ryczałtowej podstawy wymiaru (3136,20 zł) przemnożonej przez współczynnik 365/30, czyli:

2 * 3136,20 * 365 / 30 = 76 314,20 zł

Tak jak sygnalizowaliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, nowe przepisy nie wprowadzają wprost kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z niższych składek ZUS. Nowy system został jednak skonstruowany w taki sposób, że wraz ze wzrostem dochodu przedsiębiorcy, oszczędności wynikające z uzależnienia składek ZUS od dochodu maleją w sposób płynny tak, aby po osiągnięciu pewnej wartości, całkowicie zniknąć. W punkcie, w którym roczny dochód osiąga wartość 76314,20 zł (czyli 6359,52 zł miesięcznie) oszczędności te znikają całkowicie. Po przekroczeniu tego dochodu korzystniejsze staje się więc opłacanie dotychczasowej składki ryczałtowej.

Więcej czasu na zgłoszenie

Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2020 roku. Jeśli Twoje dochody w roku 2019 nie przekroczyły kwoty 76314,20 zł możesz zgłosić w ZUS chęć opłacania składek ZUS od dochodu.

 Zgodnie z przepisami nowej ustawy, termin składania dokumentów zgłoszeniowych do nowego systemu został wydłużony z 7 dni do 31 dni. Ostatecznym terminem na złożenie dokumentów jest zatem dzień 31 stycznia.

Przedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem dokumentów, będzie mógł skorzystać z obniżonego ZUS-u dopiero od kolejnego roku.

Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, które opłacają obecnie tzw. składki preferencyjne. Osoby takie mogą dokonać zgłoszenia do małego ZUS-u po zakończeniu okresu dotychczasowej preferencji. Na zgłoszenie mają 7 dni od końca okresu objętego 2-letnią preferencją. W tym przypadku zgłoszenie może zatem nastąpić w trakcie roku.

 

2. Ulga na start czyli zwolnienie z ZUS. 

Osoba zakładająca działalność gospodarczą nie musi opłacać składek ZUS w początkowym okresie prowadzenia firmy. Na czym polega półroczne zwolnienie ze składek ZUS i komu ono przysługuje? Kiedy najlepiej zarejestrować działalność, aby wydłużyć zwolnienie z ZUS do maksimum?  

Przypomnijmy, że od 30 kwietnia 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wprowadziły wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich – z punktu widzenia małych przedsiębiorców – to zniesienie obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych oraz 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS czyli tzw. „ulga na start”.

Zwolnienie z ZUS – Na czym to polega?

W aktualnym stanie prawnym, typowy przedsiębiorca odprowadza składki ZUS w wysokości 1316,97 zł lub składki preferencyjne w wysokości 555,89 zł .

Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składka na Fundusz Pracy (tylko w przypadku pełnych składek) oraz składka zdrowotna.

W kwietniu 2018 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy jednak podkreślić, iż zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej. Nowy przedsiębiorca – zwolniony ze składek społecznych – musi zatem opłacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne .

W roku 2019 wysokość składki zdrowotnej wynosi 342,32 zł. Warto jednak wspomnieć, iż składkę tę możemy – niemal w całości – odliczyć później od podatku.

Ulga na start – Komu przysługuje?

Ze zwolnienia mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy, lecz również Ci, którzy już w przeszłości taką działalność prowadzili.

Zgodnie z nowymi przepisami, a konkretnie z art. 18 Prawa Przedsiębiorców, prawo do zwolnienia z ZUS przysługuje po spełnieniu kilku warunków. Ulga na start przysługuje zatem przedsiębiorcy, który:

 • jest osobą fizyczną,

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

 • nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Jeśli chodzi o trzecie z wymienionych ograniczeń, to dotyczy ono jedynie wykonywania takich samych czynności w ramach umowy o pracę. Ograniczenie to nie będzie miało zatem zastosowania w przypadku, gdy w bieżącym lub poprzednim roku wykonywaliśmy podobne czynności w ramach umowy cywilno-prawnej. Wykonywana w przeszłości umowa zlecenie nie zamknie nam zatem drogi do skorzystania z ulgi na start i zawarcia umowy z byłym zleceniodawcą (tym razem już w ramach nowej działalności gospodarczej).

Co istotne, zwolnienie ze składek ZUS przysługuje również przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

Warto jednak podkreślić, że ulga na start przysługuje jedynie samemu przedsiębiorcy. Zwolnienie z ZUS nie dotyczy zatem osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności , ani tym bardziej pracowników czy zleceniobiorców przedsiębiorcy.

Pamiętajmy również, że zwolnienie z ZUS jest prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Ulga na start jest dobrowolna. Można z niej zrezygnować i w każdym momencie zacząć płacić składki ZUS w normalnej wysokości.

 Od kiedy przysługuje ulga na start?

Zgodnie z zapisami ustawy, okres 6-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS zaczyna liczyć się od momentu ”podjęcia działalności gospodarczej”. Podjęcie działalności gospodarczej nie jest jednak tożsame z rejestracją tej działalności i datą wpisu w CEIDG. W uzasadnieniu do ustawy możemy bowiem przeczytać, iż:

„okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia (…) działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęciawykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej”.

Możliwa jest więc sytuacja, gdy działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana 1 czerwca, jednakże pierwsza czynność związana z wykonywaniem tej działalności (np. podpisanie pierwszej umowy czy dokonanie pierwszego zakupu) zostanie podjęta dopiero 15 czerwca. W takim przypadku datą wskazującą na początek korzystania z ulgi będzie ta druga, późniejsza data.

Nawet 7 miesięcy zwolnienia z ZUS

Choć przy okazji ulgi na start mówi się zawsze o sześciu miesiącach zwolnienia ze składek ZUS, to przy odpowiednim dograniu terminów, możemy wydłużyć okres tego zwolnienia do niemal 7 miesięcy. Dlaczego?

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem ZUS, ulga na start kończy się po upływie sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych. Łączny okres obowiązywania ulgi zależy więc w tym przypadku od tego, w którym dniu miesiąca podejmiemy nową działalność.

Przykładowo, jeśli działalność podejmiemy w dniu 1 czerwca, to miesiąc czerwiec zaliczy nam się już jako „pełny miesiąc”. W tym przypadku ulga będzie obowiązywać przez 6 miesięcy, wliczając w to miesiąc czerwiec. Ostatnim dniem zwolnienia z ZUS będzie zatem dzień 30 listopada.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie jednak wyglądać w przypadku, gdy tę samą działalność podejmiemy zaledwie dzień później, tj. w dniu 2 czerwca. W takiej sytuacji, miesiąc czerwiec nie zaliczy nam się jako „pełny miesiąc”. Pierwszym pełnym miesiącem będzie bowiem miesiąc lipiec. Ostatnim dniem zwolnienia będzie zatem w tym przypadku dzień 31 grudnia.

Jeden dzień różnicy w „podjęciu” działalności skutkuje zatem możliwością wydłużenia okresu zwolnienia o niemal cały, dodatkowy miesiąc. Pamiętajmy o tym, zarówno przy podawaniu odpowiedniej daty w zgłoszeniu do CEIDG, jak i podczas planowania daty faktycznego podjęcia działalności.

O jakich dokumentach należy pamiętać?

W momencie podjęcia działalności objętej zwolnieniem należy zgłosić się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Z kolei po upływie 6 miesięcy zwolnienia należy:

 • wyrejestrować się z ubezpieczenia na druku ZUS ZWUA, a następnie

 • zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA.

Koniec zwolnienia. I co później?

Po upływie sześciu (a w niektórych przypadkach siedmiu) miesięcy bezskładkowego okresu w ramach ulgi na start, przedsiębiorca zobowiązany jest rozpocząć regularne opłacanie składek ZUS. Nie oznacza to jednak wejścia na pełne składki ZUS. Ulga na start w żaden sposób nie wyklucza bowiem skorzystania z kolejnej preferencji.

Przez okres kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorca ma bowiem prawo do skorzystania z tzw. małego ZUS-u, czyli opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Składka płacona przez kolejne 2 lata wzrasta zatem jedynie o ok. 200 zł (w przypadku wejścia na składki pełne byłby to wzrost o 900 zł).

Przykładowo, w roku 2019, w okresie półrocznego zwolnienia z ZUS, przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną w wysokości 342 zł. Po utracie zwolnienia, przez kolejne dwa lata, łączna składka wzrasta do kwoty 555 zł. Natomiast pełne składki w wysokości 1316 zł zapłacimy dopiero po upływie kolejnych 24 miesięcy, czyli łącznie po upływie 30 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

3. Co zmienia się w przepisach dla przedsiębiorców od 2019 roku

Nowa ulga ZUS (mały ZUS), ułatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie małżonka doliczane do kosztów, obniżony CIT, mniej formalności podatkowych – to kilka przykładów zmian w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Podatki i księgowość

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln

Od 2019 roku masz możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Obecnie stratę możesz rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, a w jednym roku w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości. Dzięki możliwości rozliczenia straty w ciągu jednego roku kalendarzowego możesz już w jednym roku obniżyć należny podatek, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie.

Zmiany w terminach zgłaszania formy opodatkowania

Masz więcej czasu na wybór/zmianę formy opodatkowania według zasad ogólnych, liniowo alby ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2019 roku będziesz mógł dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). Dotychczas na wybór/zmianę formy opodatkowania miałeś czas do 20. stycznia danego roku albo nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku).

W przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.

Zmiany w terminach zgłaszania kwartalnego wpłacania zaliczek

Od 2019 roku zawiadomienie o wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych (dotyczy PIT i CIT), składasz dopiero w rocznym zeznaniu. Do tej pory zmiany trzeba było zgłaszać do 20 lutego.

Zgłaszanie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie ksiąg rachunkowych pomimo, że nie masz takiego obowiązku (nie przekroczyłeś limitu 2 mln euro przychodu), informacje przekazujesz dopiero w zeznaniu podatkowym (za rok, w którym korzystałeś z tego rozwiązania).

Ułatwienia dla „ryczałtowców”

Jeśli jesteś „ryczałtowcem” od 1 stycznia 2019 r. nie musisz już prowadzić

 • kart przychodów na podstawie, których ustalałeś zaliczki na podatek od pensji wypłacanych pracownikom

 • ewidencji wyposażenia (czyli wyposażenia o wartości początkowej powyżej 1500 zł)

 • spisu z natury, który dotychczas musiałeś sporządzać na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów, na koniec każdego roku podatkowego, a także na dzień likwidacji lub też w przypadku zmiany umowy spółki cywilnej lub zmiany wspólnika spółki. Będziesz jedynie zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

Ułatwienia dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową

Jeśli płacisz podatek w formie karty podatkowej i zatrudniasz pracowników, nie musisz prowadzić ewidencji zatrudnienia i kart przychodów, na podstawie, których ustalałeś zaliczki na podatek od pensji wypłacanych pracownikom.

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Od 2019 r.masz możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej.

CIT 9% dla małych podatników

Ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników (i podatników rozpoczynających działalność) zostanie obniżona z obecnych 15% do 9%. Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu będziesz płacił zaliczki na podatek o stawce podstawowej (tj. 19%). Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Przechowywanie sprawozdań finansowych

Od 2019 roku do 5 lat skrócony został okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

Ułatwienia dotyczące trybu składania rocznych zeznań podatkowych PIT

Począwszy od zeznań rocznych PIT za rok 2018 (dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności), podatkowe zeznanie roczne przygotuje administracja skarbowa i udostępni do wglądu w aplikacji dostępnej na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł wybrać: czy skorzysta z tak przygotowanego zeznania podatkowego, dokona jego modyfikacji lub też samodzielnie wypełni i złoży zeznanie podatkowe. Administracja skarbowa udostępni zeznanie do wglądu i dokonania ew. zmian na portalu podatkowym od 15 lutego danego roku następującego po roku podatkowym. Ważne! Dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 ten tryb udostępniania zeznań podatkowych będzie dostępny począwszy od rozliczeń za 2019 r. (czyli od 15 lutego 2020 r).

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu

Dzięki nowym przepisom możesz uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom w kosztach uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Dzięki temu zapłacisz mniejszy podatek. W praktyce oznacza to, że podatnik zatrudniający współmałżonka lub małoletnie dzieci będzie przez fiskusa traktowany tak samo jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny.

Ulga na złe długi VAT

W przypadku braku zapłaty wystawionej przez ciebie faktury VAT możesz szybciej skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi”, a mianowicie już po upływie 90 dni od daty płatności faktury (dotychczas było 150 dni) będziesz mógł dokonać korekty podatku należnego. Uwaga! Powyższa zmiana pociąga za sobą obowiązek ze strony dłużnika do obowiązkowego, dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury, po upływie 90 dni od daty płatności faktury.

Zwrot VAT

Nie musisz składać odrębnego wniosku (wraz z deklaracją) o zwrot VAT oraz o zwrot w przyspieszonym terminie. Samo złożenie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy wraz z określonym w deklaracji terminem zwrotu będzie potraktowane jako wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu.

Zawiadomienia do urzędu skarbowego dopiero w zeznaniu rocznym

Od 2019 roku w niektórych przypadkach zniknie obowiązek informowania urzędu skarbowego o sprawach dotyczących księgowości (podatków) w twojej firmie. Teraz, zawiadomienia możesz składać dopiero przy podatkowym zeznaniu rocznym w którym to rozwiązanie zastosowałeś.

Czyli, dopiero w zeznaniu rocznym (za rok, w którym zastosowałeś dane rozwiązanie) możesz poinformować o:

 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych w przypadku podatników, którzy nie mają takiego obowiązku z powodu nieprzekroczenia limitu przychodów w wysokości 2 mln euro

 • wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych (dotyczy PIT i CIT)

 • ustaleniu daty powstania przychodów na zasadzie kasowej (możliwe w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych i zarejestrowane za pomocą kas fiskalnych)

 • metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych (dotyczy PIT i CIT)

 • zawieszeniu działalności spółki (przez podatników podatku PIT będących wspólnikami osobowych spółek prawa handlowego takich jak spółki jawne, spółki komandytowe czy spółki partnerskie oraz przez podatników podatku CIT, będących wspólnikami spółki jawnej lub komandytowej) – o okresie zawieszenia działalności wspólnicy tych spółek poinformują w rocznym zeznaniu podatkowym za rok w którym zawiesili działalność. Dotychczas podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej w formie w/w spółek, byli zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek, jeśli zawiadomili w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności przez spółkę, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Inne zmiany w PIT i CIT

 • Jeśli uzyskasz od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia środka trwałego (za wyjątkiem samochodu osobowego), nie musisz zaliczyć tej wypłaty na przychody podlegające opodatkowaniu. Warunek: środki te wydatkujesz na remont bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić uszkodzony lub zniszczony. Środki z odszkodowania musisz jednak wydatkować w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego.

 • Możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego gdy źródłem finansowania spółki są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników. Zrówna to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku oraz według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 250 000 zł.

 • Uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;

 • Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, limit ten wzrośnie z 0,15% do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany dotyczące samochodów w firmie

Limit 150 tys.

Od 2019 roku kwota limitu wartości samochodu osobowego, do której możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, jest podwyższona z 20.000 euro do 150.000 zł (a w przypadku samochodów elektrycznych do 225.000 zł). Kosztami uzyskania przychodów będzie składka ubezpieczenia samochodu obliczona dla samochodu o wartości do 150.000 zł.

Ważne! Wartość 150.000 zł (dla samochodu elektrycznego 225.000 zł) będzie jednocześnie górnym limitem wartości samochodu, od której zaliczysz do kosztów podatkowych opłaty z tytułu leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy. To ograniczenie w zaliczeniu opłat z w/w tytułów do kosztów podatkowych zostanie ustalone proporcją wartości leasingowanego/najmowanego samochodu do kwoty 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Rozliczenie samochodów w kosztach

Zasady, które obowiązują od 2019 r. w podatku PIT i CIT, są podobne jak w ustawie o VAT.

 • W całości rozliczysz wszelkie wydatki związane z korzystaniem przez ciebie z samochodu osobowego, będącego składnikiem majątku firmy, wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji potwierdzającej wykorzystanie samochodu wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – tej samej jaką prowadzisz dla celów VAT.

 • Jeśli samochód będziesz wykorzystywał również dla celów prywatnych, wówczas do kosztów podatkowych zaliczysz 75% wartości wydatków. Do kosztów podatkowych zaliczysz również 75% wartości wydatków na użytkowanie samochodu jeśli nie będziesz prowadził w/w ewidencji potwierdzającej wykorzystanie samochodu wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Jeśli dla celów działalności gospodarczej będziesz użytkował swój samochód prywatny, który nie jest składnikiem majątku twojej firmy (nie jest więc uwidoczniony w ewidencji składników majątkowych), do kosztów uzyskania przychodów będziesz mógł zaliczyć 20% poniesionych wydatków na jego eksploatację i składek na ubezpieczenie tego samochodu. Przepis ten dotyczy podatku PIT. Zatem od 1 stycznia 2019 r., jeśli wykorzystujesz samochód prywatny również w swojej działalności gospodarczej, nie będziesz musiał więcej prowadzić tzw. „kilometrówki” i rozliczysz 20% wydatków na jego eksploatację i na składki ubezpieczeniowe.

Zmiany ZUS od 2019 roku

Zgłoszenie pracowników do ZUS przez CEIDG

Od stycznia 2019 roku możesz zgłosić pracowników do ubezpieczeń za pośrednictwem CEIDG (online albo składając dokumenty papierowe).

Mały ZUS

Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi ZUS – tzw. małego ZUS. Jeśli  przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Sukcesja – przekazywanie firmy następcom

Ta zmiana funkcjonuje już od 25 listopada 2018 roku. Dzięki nowym przepisom możesz wskazać i samodzielnie zgłosić online (bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Obowiązki pracodawcy

Mniej obowiązków BHP

Jeśli zatrudniasz do 50 pracowników możesz obniżyć koszty swojej działalności i nie zatrudniać specjalisty ds. spraw BHP, tylko sam pełnić zadania służby BHP. Nie musisz również (niezależnie od ilości zatrudnionych osób) zapewniać okresowych szkoleń z BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Pamiętaj tylko, że te udogodnienia dotyczyć będą jeśli twoje przedsiębiorstwo jest zakwalifikowane do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

e-Akta i skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat

Od 2019 akta pracownicze możesz przechowywać również w formie elektronicznej (dotychczas obowiązkowa była forma papierowa). Skrócony został -  z 50 do 10 lat – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (skrócenie wymaga przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów – oświadczenia i raportów informacyjnych).

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzeń

Od 2019 roku podstawową formą jest wypłata na konto bankowe pracownika.

Zmiany dotyczące informacji o pobranych zaliczkach na PIT

Jeśli zatrudniasz pracowników, jesteś zobowiązany do przesyłania do administracji skarbowej formularzy informujących o dochodach pracowników i pobranych  zaliczkach na podatek dochodowy (w szczególności formularz PIT11,PIT-R). Począwszy od rozliczenia podatku za 2018 r. jesteś zobowiązany do sporządzania w/w formularzy i ich przesyłania do właściwego urzędu skarbowego do końca stycznia danego roku (przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną!), a nie jak dotychczas do końca lutego. Bez zmian natomiast pozostanie termin ich przesyłania pracownikowi, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ułatwienia w prowadzeniu spółek

Zmiany w spółkach partnerskich

Wprowadzony został przepis do kodeksu spółek handlowych stanowiący, że członkiem zarządu spółki partnerskiej nie musi być tylko i wyłącznie partner ale i osoba trzecia. Umożliwi to zwiększenie efektywności spółki partnerskiej, poprzez możliwość powierzenia prowadzenia spraw bieżących i reprezentacji menedżerom, zaś partnerom umożliwi to skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności zawodowej.

Podejmowanie uchwał na odległość

Możliwe jest podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym.

Jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki

Nowa regulacja przewiduje, że jeśli jakaś czynność (np. zawarcie umowy) zostanie dokonana przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki, to będzie ona ważna jeśli czynność ta zostanie potwierdzona przez osoby stanowiące właściwą reprezentację spółki. Jeśli natomiast brak będzie tego potwierdzenia czynność będzie nieważna i zarówno spółce, jak i kontrahentowi przysługiwać będzie roszczenie odszkodowawcze.

Zwrot zaliczek na poczet dywidendy

Wprowadzone zostały również zasady zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości. W takim przypadku spółka może zażądać od wspólników zwrotu zaliczek pobranych przez nich na poczet dywidendy lub też zwrotu różnicy między zyskiem przypadającym wspólnikowi za dany rok a wysokością otrzymanej zaliczki na poczet dywidendy.

Inne zmiany

PCC

Jeśli często dokonujesz transakcji opodatkowanych podatkiem od czynności cywilno-prawnych (prowadzisz np. sklep kupno – sprzedaż rzeczy używanych) od 2019 roku  możesz składać zbiorcze deklaracje podatkowe w podatku od czynności cywilno-prawnych za dany miesiąc i miesięcznie opłacać ten podatek (dotyczyć to będzie sytuacji gdy w danym miesiącu dokonasz co najmniej 3 transakcji opodatkowanych tym podatkiem).

Wyższy próg dla „małych jednostek”

Podwyższono do 25,5 mln zł (z 17 mln zł) próg aktywów i do 51 mln zł (z 34 mln zł) próg przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, które (łącznie z zatrudnieniem w liczbie do 50 osób) wyznaczają górny próg umożliwiający zaliczenie przedsiębiorstwa do tzw. małych jednostek (aby być tzw małą jednostką należy spełniać dwa z trzech w/w warunków), zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zwiększeniu ulegnie więc liczba przedsiębiorstw, które będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tej grupy podmiotów dotyczących np. sprawozdań finansowych.

„Mały podatnik” od 2 mln euro (od 2020 roku)

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku nastąpi poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Nastąpi to poprzez podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. „Ten podwyższony próg wartości sprzedaży będzie dotyczył więc sprzedaży za 2019 r. (a więc roku poprzedniego do roku 2020). Mały podatnik” ma prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w CIT).

 

4. Firmy wliczą w koszty 75% wydatków na samochód. Już od stycznia 2019.

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu będą kosztem w 75%, a nie jak wcześniej zapowiadano tylko w 50%. Ograniczenie wejdzie w życie już od Nowego Roku 2019.

 Przypomnijmy, że już kilka miesięcy temu ministerstwo finansów informowało o przygotowywanych zmianach w ustawach o PIT i CIT. Przedstawiciele resortu ujawnili wtedy, iż przedsiębiorców czekają wkrótce poważne zmiany w zakresie możliwości zaliczania w koszty wydatków związanych z utrzymaniem firmowego samochodu.

Ministerstwo informowało wówczas, iż wydatki związane z eksploatacją firmowego auta (tj. wydatki na paliwo, naprawy, części zamienne, itp.) będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jedynie w 50%. 

Zapowiedzi ministerstwa szybko znalazły potwierdzenie w konkretnych zapisach projektowanych ustaw. Zapisy o takim ograniczeniu kosztów rzeczywiście znalazły się bowiem w projektach znowelizowanych ustaw o PIT i CIT.

W trakcie prac nad ustawami doszło jednak do istotnych zmian w proponowanych przepisach. W ostatecznym kształcie ustaw, uchwalonym kilka dni temu przez Senat, wspomniane ograniczenie w wysokości 50% zostało bowiem zredukowane do poziomu 25%. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów wydatki „motoryzacyjne” w wysokości 75% kwoty widniejącej na fakturze zakupowej. 

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku.

Od Nowego Roku zatem większość przedsiębiorców znajdzie się w sytuacji, w której faktury zakupowe dotyczące eksploatacji samochodu będą podlegać ograniczeniom w odliczeniach nie tylko w zakresie podatku VAT, ale również w zakresie kosztowym. Sytuacja stanie się o tyle bardziej skomplikowana, że w przypadku VAT odliczeniu podlega 50% kwoty podatku widniejącego na fakturze, sama zaś kwota netto będzie odtąd zaliczana w koszty w 75%. 

Przypomnijmy jednocześnie, że przepisy wprowadzające ograniczenie w odliczaniu wydatków dotyczą przedsiębiorców, którzy nie złożą w urzędzie skarbowym oświadczenia o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, a co za tym idzie – nie zdecydują się na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. W takim przypadku fiskus uzna bowiem, że przedsiębiorca wykorzystuje pojazd również do celów prywatnych, co skutkować będzie brakiem możliwości uwzględnienia całości wydatków w kosztach

5. Niższy podatek dla większej liczby firm

Sejm uchwalił ustawę o uproszczeniach dla przedsiębiorców. Nowe przepisy przewidują m.in. istotną zmianę limitu przychodów, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. „małego podatnika”.

Aktualny limit przychodów, wynoszący obecnie 1,2 mln EUR został w nowej ustawie podwyższony do poziomu aż 2 mln EUR. Oznacza to, że status małego podatnika uzyskają wszystkie te firmy, których roczne przychody nie przekraczają kwoty ok. 8,6 mln zł (a nie 5,2 mln zł jak dotychczas). To z kolei oznacza, że tysiące firm, które do tej pory nie posiadały statusu małego podatnika, już za rok będzie mogło z takiej możliwości skorzystać.

Przypomnijmy że posiadanie statusu małego podatnika wiąże się z możliwością korzystania z kilku istotnych preferencji podatkowych. Najważniejsze z nich to możliwość korzystania z kasowej metody rozliczania podatku VAT, jednorazowa amortyzacja do 50 tys. EUR, jak również możliwość skorzystania z tzw. kredytu podatkowego. Najważniejszą wreszcie korzyścią – wprowadzoną dopiero w zeszłym roku – jest możliwość skorzystania z niższej stawki podatku dochodowego.

Przypomnijmy, że w styczniu 2017 roku wprowadzona została obniżona stawka CIT dla spółek posiadających status małego podatnika. Stawka ta została wówczas obniżona z 19% do 15%. 

To jednak nie koniec zmian, gdyż już od stycznia 2019 roku preferencyjna stawka CIT zostanie obniżona do poziomu zaledwie… 9%.  Poszerzenie kręgu tzw. małych podatników (wynikające ze zwiększenia limitu przychodów do 2 mln EUR) zacznie obowiązywać dopiero rok później, tj. w styczniu 2020 roku.

Należy również pamiętać, że obniżka podatku do 9% dotyczy jedynie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że preferencjami podatkowymi objęte zostały jedynie firmy działające w formie spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.). Zmiany te natomiast nie objęły i w najbliższym czasie nie obejmą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne wciąż będą rozliczać się tak jak do tej pory, tj. według liniowej stawki PIT w wysokości 19% lub według stawek progresywnych 18% i 32%. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w prosty sposób zamienić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.

6. Ulga na start dla przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców wprowadziło sześciomiesięczną ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorcóworaz ponownie podejmujących działalność. Przeczytaj i sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Przedsiębiorco, 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, która uchyliła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa wprowadziła ulgę dla przedsiębiorców, polegającą na zwolnieniu przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi i podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia albo zakończenia i nie wykonują i nie będą wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym taką wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Uwaga: ulga nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, lecz podlegają ubezpieczeniom na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ulga liczona będzie od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli więc dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli natomiast działalność zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się. Ulga trwa przez pełne 6 miesięcy. W okresie korzystania z ulgi na start można zawiesić wykonywanie działalności, jednak należy pamiętać, że nie przerwie to biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie obejmuje jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie korzystania z ulgi na start z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne będą tylko zwolnieni:

 • emeryci lub renciści, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,

 • osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,

 • osoby pobierające zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, prowadzące tylko tą jedną działalność, będą mogły opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rejestracja działalności gospodarczej oznacza automatyczną rejestrację, jako płatnika składek ZUS. Trzeba jedynie oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do odrębnego ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą formularza ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 04.

Ważne jest też to, że ulga jest uprawnieniem z którego przedsiębiorca może, ale nie musi skorzystać. W każdym czasie można zrezygnować z korzystania z niej przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Jednak po takiej rezygnacji ponownie będzie można skorzystać z ulgi po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia, bądź zawieszenia.

Po upływie tych 6 miesięcy korzystania trzeba obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS dla ,,pełnego’’ albo ,,małego’’ opłacania ZUS. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności, przysługuje mu skorzystanie z tzw. małego ZUS – u. Jest to, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne na czas kolejnych 24 miesięcy. Prawo do skorzystania z tzw. „małego ZUS” oznacza, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględnia 30% najniższego wynagrodzenia brutto. Prawo do obniżonego ZUS przysługuje przedsiębiorcy przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności (czyli zarejestrowania w CEIDG – wskazujemy datę rozpoczęcia wykonywania działalności). Jeżeli upłynął okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności – przedsiębiorca nie może skorzystać z obniżonego ZUS. 24 miesiące „małego ZUS” oznaczają pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli firma zostanie założona drugiego dnia danego miesiąca, o miesiąc później można przejść na „duży ZUS”. W przypadku tej ulgi minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorcaprzystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe, może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po upłynięciu terminu korzystania z „małego ZUS”, należy ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w tych przepisach to 2100 zł brutto.

Przedsiębiorco, w związku z powyższym, możesz skorzystać aż z 30 miesięcy ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

7. O odwrotnym obciążeniu – krótki poradnik 

W zbiorze interpretacji podatkowych, publikowanych na witrynie sip.mf.gov.pl pojawiają się od czasu do czasu krótkie, skondensowane poradniki, dotyczące bieżących zagadnień podatkowych. Dzisiaj o odwrotnym obciążeniu w podatku VAT. To temat, który być może wkrótce będzie dotyczył większości czynnych podatników, toczą się bowiem prace zmierzające do objęcia odwrotnym obciążeniem nowych grup przedsiębiorców. Dlatego zachęcamy wszystkich, bez względu na obecny status, do zapoznania się z tym mechanizmem rozliczania podatku VAT .

Mechanizm odwrotnego obciążenia dostawy towarów wymienionych w załączniku numer 11 do ustawy o podatku od towarów i usług

1. Istota regulacji 

Mechanizm odwrotnego obciążenia polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji gdy:

 • sprzedaż podatnika – dostawcy nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku,

 • podatnik – nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,

 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego). 

2. Limit transakcyjny

W przypadku transakcji, przedmiotem których są wyroby z kategorii elektroniki, takie jak: procesory, telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (z wyłączeniem części i akcesoriów) – mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie dopiero w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary – bez kwoty podatku – przekroczy 20 000 zł.

3. Jednolita gospodarczo transakcja

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą:

1. umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów z kategorii elektroniki wymienionej w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,

2. więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką. powrót do spisu

4. Fakturowanie

Faktura stwierdzająca dokonanie dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia nie zawiera danych dotyczących:

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto,

 • kwoty podatku. 

Zamiast tego powinna ona zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

5. Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

6. Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych przez podatnika. Podstawa opodatkowania obejmuje:

1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku?

2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od nabywcy.

7. Prawo do odliczenia podatku naliczonego

W przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia kwota podatku należnego stanowi równocześnie kwotę podatku naliczonego i prawo do odliczenia tego podatku przysługuje nabywcy na zasadach ogólnych (tj. w takim zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych), w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik (nabywca) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

8. Deklaracje

Dostawca wypełniając deklarację VAT­ 7 (17), VAT ­7K (11) wykazuje łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia w części C w poz. 31. Nabywca obowiązany jest do wykazania tych transakcji w deklaracji VAT­ 7 (17), VAT­ 7K (11) w części C w poz. 34 i 35 i jednocześnie – jeżeli towar będzie wykorzystywany przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych – ma prawo do odliczenia w części D.2. odpowiednio w poz. 43 i 44 (jeżeli zakup będzie zaliczony u podatnika do środków trwałych) lub w poz. 45 i 46 (w przypadku nabycia towarów pozostałych).

9. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT­ 27)

9.1. Złożenie informacji VAT­27

Sprzedawca dokonujący dostawy towarów, do których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia jest zobowiązany składać zbiorcze informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT ­27). Informację VAT ­27 składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

9.2. Korekta informacji VAT­ 27

W przypadku zmiany wartości dostaw towarów objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT­ 27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT. Jeżeli w złożonej uprzednio informacji wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw z innego powodu niż błąd, podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu zaznaczając w informacji VAT­ 27(2) w poz. „7. Cel złożenia formularza” kwadrat „2. korekta informacji”.

Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty). 

Jeżeli korekta dotyczyła kolumny „b”, „c” lub „d” formularza, w kolumnie „a” należy zaznaczyć kwadrat „Tak”.

W przypadku skorygowania w kolumnie „d” wartości do zera (0), w kolumnach „b” i „c” należy powtórzyć dane nabywcy, a w kolumnie „d” wpisać „0,00” i w kolumnie „a” zaznaczyć kwadrat „Tak”.

8. Poznaj zmiany dotyczące VAT przy obrocie paliwami

Od sierpnia wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług kluczowe zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Aktualne przepisy są dużo bardziej restrykcyjne wobec podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw z innych państw UE.

Przypomnijmy, że dotychczas nie było szczególnych regulacji odnoszących się do nabywania przez podatników paliw z innych państw Unii Europejskiej – nabycie takie było rozliczane na zasadach właściwych dla typowego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. U podatnika, który nabywał paliwo z innych państw członkowskich, powstawał obowiązek podatkowy w dniu, w którym wystawił fakturę jego zagraniczny dostawca, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. Również prawo do odliczenia podatku naliczonego było wprost skorelowane z właściwym wykazaniem podatku VAT należnego z tytułu przedmiotowego nabycia. W typowych sytuacjach zatem podatek VAT pozostawał dla podatnika neutralny. W tożsamym okresie rozliczeniowym wykazywał on VAT należny oraz naliczony, co skutkowało zachowaniem neutralności VAT również na gruncie płynności finansowej. To już jednak historia.

Aktualny stan prawny

Obecnie w ciągu 5 dni od daty wprowadzenia paliwa na terytorium kraju podatnik jest zobowiązany uiścić kwotę podatku VAT należnego na rachunek właściwego naczelnika urzędu celnego. Podatnik będzie miał prawo również wykazać podatek VAT naliczony do odliczenia, jednak nastąpi to już w drodze „zwykłej” deklaracji VAT. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności podatnik dokonujący WNT w zakresie paliw będzie zobowiązany faktycznie przekazać środki pieniężne tytułem podatku do organu podatkowego, a następnie podatek ten będzie mógł odliczyć. W praktyce będzie skutkować to zmniejszeniem płynności finansowej u opisanych podatników.

UWAGA

Wprowadzone przez ustawodawcę regulacje mają na celu walkę z podmiotami wprowadzającymi na polski rynek paliwa z pominięciem przestrzegania obowiązków podatkowych. W aktualnym stanie prawnym proceder tego typu będzie utrudniony.

Instytucja płatnika w podatku VAT

Ciekawą i istotną zmianą, która pojawiła się w omawianej nowelizacji, jest wprowadzenie przez ustawodawcę instytucji płatnika podatku VAT na gruncie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. W myśl nowo dodanego art. 17a ustawy VAT płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia określonych rodzajów paliw silnikowych jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy dokonujący na rzecz uprawnionych podmiotów spełniających przesłanki opisane w ustawie o podatku akcyzowym. Warto wskazać, iż definicja zarówno zarejestrowanego odbiorcy, jak i podmiotu prowadzącego skład podatkowy pojawiła się w ustawie VAT wraz z wprowadzeniem „pakietu paliwowego” i jest ona tożsama z definicją wskazaną w ustawie o podatku akcyzowym, co z pewnością ułatwi zainteresowanym podmiotom czytanie oraz interpretowanie omawianych przepisów.

Podstawa opodatkowania „po nowemu”

Odnosząc się do podstawy opodatkowania w zakresie WNT paliw silnikowych, do których odnoszą się komentowane regulacje, warto wskazać, w jaki sposób powinna być ona określana. Dalej bowiem zastosowanie znajdują reguły ogólne opisane w art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ustawy o VAT, w myśl których podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą nabywca zobowiązany jest uiścić na rzecz swojego dostawcy. Niemniej jednak ustawodawca dopuścił fakultatywną możliwość określania podstawy opodatkowania przy WNT paliw silnikowych na podstawie nowo dodanego art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT.

W myśl omawianych regulacji do ustalenia podstawy opodatkowania – w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, można stosować odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2, z tym że w celu określenia kwoty zapłaty lub ceny nabycia przyjmuje się ceny paliw silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Natomiast ceny paliw silnikowych, o których mowa w ust. 2a, udostępnia się na okresy dwutygodniowe, ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego ten okres, uwzględniając ceny hurtowe paliw silnikowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowa deklaracja VAT-14

Wraz z wprowadzeniem „pakietu paliwowego” resort finansów opracował wzór nowej deklaracji podatkowej VAT-14 – deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Immanentnym załącznikiem do deklaracji VAT-14 jest VAT-14/A, gdzie podatnik (płatnik) dokonuje uszczegółowienia zapisów wykazanych w deklaracji VAT-14. Co istotne, podatnik dalej w składanej okresowo deklaracji VAT (7, 7D, 7K) jest zobowiązany wykazać dokonywane nabycia paliw silnikowych z innych państw UE. Warto zwrócić uwagę, iż sam wzór okresowych deklaracji VAT również uległ zmianie wraz z wprowadzeniem znowelizowanych przepisów

9. Nowy VAT-27 od 1 lipca 2015 r.

Druk VAT-27 dotyczy transakcji (dostawy towarów lub świadczenia usług), dla których podatnikiem jest nabywca. Wypełnią go zatem m.in.,. podatnicy, którzy stosując odwrotne obciążenie sprzedawać będą towary wrażliwe, jak laptopy, smartfony, tablety, telefony, metale, makulaturę., a także usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych VAT. Oznacza to, że za okresy, gdy w okresach rozliczeniowych stosowanych przez podatnika nie występują transakcje oparte o odwrotne obciążenie, to nie ma konieczności składać VAT-27.

Ze względu na nowelizację ustawy o VAT, znaczenia nabiera również limit transakcji, które wykazywać należy w VAT-27. Deklaracja obejmować będzie wszystkie transakcje, których dotyczy odwrotne obciążenie co jednak nie znaczy, że handlując towarami wrażliwymi w każdym przypadku zastosować je należy. Odwrotne obciążenie dotyczyć będzie wyłącznie transakcji, jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. W przypadku usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych limit nie obowiązuje.

Deklaracja nie będzie musiała być składana jako załącznik do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, lecz będzie ją można przekazać w terminie nie późniejszym niż ostateczny termin na złożenie tych druków. Odpowiednio podatnik rozliczający się kwartalnie, składać będzie ją raz na kwartał, a podatnik rozliczający się miesięcznie – raz w miesiącu.

Proponowany wzór stosowany ma być począwszy od rozliczenia okresów przypadających po pierwszym kwartale 2015 r. W obecnej chwili nie jest wskazane, by VAT-27 mógł być wysyłany elektronicznie na podstawie zestawu danych autoryzujących.

Dane obowiązkowe na deklaracji VAT-27

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

 

10.Zmiany w zakresie rejestracji i aktualizacji danych podatników.

Z dniem 1 grudnia weszła w życie Ustawa z dnia 26.06.2014 o zmianie ustawy o KRS i o zmianie niektórych innych ustaw, która w znaczący sposób zmienia procedurę rejestracji podmiotów oraz aktualizacji ich danych w KRS, ZUS, Urzędzie Skarbowym i GUS.

Przedsiębiorca dokonujący rejestracji w KRS składać będzie teraz tylko jeden formularz z jednym kompletem załączników. Na ich podstawie sąd dokona wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z rejestracją w KRS przedsiębiorca automatycznie otrzyma numer NIP i Regon.

Po dokonaniu wpisu w KRS podatnik ma 21 dni na złożenie formularza NIP-8, który kierowany jest do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika. NIP-8 zawiera pozostałe dane o przedsiębiorcy, które nie podlegają publikacji w KRS, a są ewidencjonowane przez Urząd Skarbowy, GUS i ZUS. Formularz NIP-8 zastępuje w takim wypadku składane dotychczas formularze NIP-2, RG-1 oraz ZUS ZPA. Nowością również jest, że w ramach składanego druku NIP-8 zgłosić będzie można maksymalnie 10 kodów PKD.

Dotychczasowy druk NIP-2 stosują przedsiębiorcy niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

dodatkowe informacje: broszura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

11.Samochody w ustawie o VAT po 1 kwietnia 2014.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. W ramach tej nowelizacji prawodawca modyfikuje zasady wyznaczania i odliczania podatku naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dodatkowo wprowadzony zostanie system korekt podatku od towarów i usług, których stosowanie będzie obowiązkowe lub dopuszczalne (w zależności od tego czy jest to korekta in plus czy zmniejszająca) w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu.

Nowa definicja

W ramach najnowszej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., prawodawca zamiesza w słowniku do ustawy kolejną definicję pojazdu samochodowego. Na potrzeby VAT za pojazd samochodowy będzie należało uznawać każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jest to definicja odsyłająca do przepisów ustawy o ruchu drogowym a jej wprowadzenia eliminuje wszelkie dyskusje na temat stosowania lub nie regulacji odnoszących się do pojazdów wobec innych pojazdów niż samochody osobowe, takich jak np. motocykle czy quady – ponad wszelką wątpliwość w najnowszym stanie prawnym wszystkie przepisy VAT dotyczące pojazdów samochodowych będą miały zastosowanie i do takich pojazdów.

Ograniczenie podatku naliczonego

Podobnie jak to było w poprzednich stanach prawnych, również w wyniku nowelizacji z 7 lutego 2014 r. (przepisy, które wejdą w życie 1 kwietnia), prawodawca nie ogranicza prawa do odliczenia, ale kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, WNT pojazdów samochodowych. W stanie prawnym obowiązującym od kwietnia podatek naliczony będzie stanowiło jedynie 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów samochodowych (również importem i WNT).

UWAGA!
Do limitu 50% nie mają zastosowania żadne ograniczenie kwotowe!

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z przyjętym założeniem ograniczenie odnosi się już nie tylko do samochodów osobowych, ale do wszystkich pojazdów samochodowych (jak w definicji ustawowej).
Inaczej niż to jest do końca marca 2014 r., ograniczenie podatku naliczonego będzie dotyczyło już nie tylko nabycia samych pojazdów, ale wszelkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Przy czym prawodawca wskazuje, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wobec których będzie miało zastosowanie ograniczenie odliczania podatku naliczonego, będzie się zaliczało wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na szczególną uwagę zasługuje to, że inaczej niż do tej pory, ograniczeniem podatku naliczonego – co do zasady – będą objęte są wszelkie transakcje związane z pojazdami, zatem również dotyczące napraw (i nabywane na ten cel towary oraz usługi), eksploatacji (np. płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe etc.), używania (np. zakup kół zimowych, wyposażenia a nawet korzystanie z parkingów, autostrad itp.).

Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego nie będzie miało zastosowania jedynie w trzech grupach przypadków:

1. gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

2. gdy pojazdy samochodowe są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (musi to wynikać z oficjalnych dokumentów pojazdu);

3. wobec towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (np. taksometr, kasa, oznaczenie taxi itp.).

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony dają prawo do pełnego odliczenia VAT. Oprócz tego, prawo do pełnego odliczenia VAT będą miały pojazdy które:

1) będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (z koniecznością prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), – warunki do spełnienia opisane poniżej

2) konstrukcyjnie są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (czyli autobusy), jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, mimo że masa całkowita nie przekroczy 3,5 tony,

3) pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika,

4) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van (a więc pojazdy wymienione obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (a więc część pojazdów wymienionych obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT);

5) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (a więc pojazdy wymienione obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT);

6) pojazdy specjalne (o ile z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym), które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy.

UWAGA!

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 4, 5 i 6 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań a status samochodów specjalnych na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Na podstawie przepisów przejściowych badanie techniczne pojazdów używanych przed 1 kwietnia 2014 r. będzie musiało być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

W przypadku innych samochodów niż wskazane powyżej, podatnik będzie mógł klasyfikować cały VAT jako naliczony, ale jedynie pod warunkiem, że będzie prowadził ewidencję, z której jednoznacznie będzie wynikało, iż samochód służy tylko i wyłącznie działalności gospodarczej.

Samochody wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej

Z przepisów wynika, że pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika będą pojazdy samochodowe których sposób wykorzystania zostanie określone przez regulamin wykorzystania pojazdu, który wykluczy ich używanie w celach innych niż związanych z działalnością gospodarczą oraz podatnik będzie obowiązkowo prowadził szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.

WAŻNE!

Nawet tylko sporadyczne wykorzystanie pojazdu w innym celu pozbawi podatnika prawa do 100% VAT naliczonego!

UWAGA!
Ewidencja przebiegu pojazdu będzie prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

O fakcie prowadzenia ewidencji podatnik będzie musiał poinformować organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Przy braku ewidencji nie jest możliwe odliczenie 100% VAT naliczonego. Jeżeli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji, będzie musiał o tym fakcie poinformować organ podatkowy – informacja powinna być przekazane nie później niż przed dniem dokonania zmiany.

Za brak lub nieprawdziwe informacje grożą dotkliwe sankcje karnoskarbowe.

Wyłączenie przejściowe i rejestracja umów leasingu

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy samochodowe, nie od razu rozliczą 50% VAT od paliwa. Otóż bowiem, do 30 czerwca 2015 r. obowiązuje w tym zakresie wyłączenie (również 50% nie ma zastosowania). Połowę VAT (bez ewidencji) od paliwa będą mogli rozliczać (a dokładniej traktować jako naliczony) podatnicy nabywający paliwo do samochodów „z kratką” (w tym N1). Jeżeli podatnik zawarł umowę leasingu, najmu, dzierżawy lub podobną samochodu „z kratką” (w tym N1) przed 1 kwietnia 2014 r. i do tego dnia pojazd zostanie mu wydany, wówczas – pod warunkiem rejestracji umowy i w zakresie nie objętym zmianami – będzie mógł klasyfikować jako naliczony cały VAT z faktur leasingowych. Zarejestrowanie umowy przez podatnika u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r.

ADRES BIURA

BG BIURO RACHUNKOWE GOMZA BOGDAN

SIEDZIBA BIURA
54-139 WROCŁAW

UL. HUTNICZA 8/2 ( PILCZYCE)

----------------------------------------------------------------------------

KONTAKT TELEFONICZNY

501-48-46-50

KONTAKT MAILOWY

biuro@bg.wroclaw.pl biuro@biurorachunkowebg.wroclaw.pl

Back to Top