Aktualności

1. Najważniejsze zmiany podatkowe w 2021 roku.

 1a Zmiany dotyczące płatników podatku w systemie ryczałtowym

W 2021 roku, zwiększona została liczba przedsiębiorców, która może wybrać system tzw. rozliczenia ryczałtem, albowiem zwiększony został limit ryczałtu z 250 000,00 euro do 2 milionów euro.

Ponadto, zostaną zniesione ograniczenia, a ryczałtowo będą mogły się rozliczać się także osoby wykonujące tzw. wolne zawody.

Od 1 stycznia 2021 został bowiem uchylony art. 8 pkt 1 podpunkt 3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej jako: „Ustawa”) wskazujący, że Opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części z tytułu tzw. wolnego zawodu przez który Ustawa definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Ponadto, zmiany zostały wprowadzone w art 12 Ustawy obniżając wysokość zryczałtowanego podatku:

 • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach;
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

 1b. Zmiany dotyczące rozliczenia najmu przez przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w postaci najmu lokali od 2021 roku  mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do wejścia w życie zmian Ustawy zryczałtowanym podatkiem można było rozliczyć wyłącznie najem prywatny.

 1c. Zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych

Niestety, od 2021 roku spółki komandytowe zostały objęte obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana polega na tym, że teraz to nie wspólnicy rozliczać będą podatek dochodowy lecz spółka.

Nowy obowiązek podatkowy może zostać wprowadzony przez wspólników spółki komandytowej od 1 stycznia 2021 bądź 1 maja 2021 roku. Wybierając możliwość wprowadzenia nowego rozliczenia od 1 maja 2021 roku, podatnicy powinni wydłużyć rok podatkowy do 30 kwietnia 2021 roku i z takim dniem przygotować zamknięcie roku podatkowego.

Od wprowadzenia nowej regulacji spółka zostanie objęta tzw. dwukrotnym opodatkowaniem. Podatnicy powinni bowiem uiścić podatek:

 • od dochodów spółki komandytowej;
 • od dochodów wspólników.

 1d. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 9 %

Od stycznia 2021 roku zwiększony został próg dla którego można zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Próg został zwiększony z 1 200 000,00 euro do 2 000 000,00 euro. Podatnicy spełniający wymogi preferencyjnej stawki podatkowej. Z preferencyjnej stawki CIT w 2021 roku będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

 • rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej;
 • mający status małego podatnika

w sytuacji gdy ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 000 000,00 euro.

 1e. Zmiany w zakresie wysokości podatku od dochodów zagranicznych

W 2021 roku ograniczona została ulga abolicyjna zostanie ograniczona do wysokości 1360,00 zł.

Przypominamy, że ulga abolicyjna stanowi rozwiązanie z którego skorzystać mogą podatnicy osiągający dochody z zagranicy. Podatnicy tacy mogą skorzystać z metod tzw. odliczenia proporcjonalnego, w konsekwencji płacąc niższy podatek.

 1f. Wprowadzenie tzw. podatku estońskiego

Od stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej, którzy inwestując swój zysk jednocześnie nie wypłacając dywidendy swoim wspólnikom mogą skorzystać z tzw. podatku estońskiego nie płacąc podatku dochodowego.

Spółki, które chcą skorzystać z podatku estońskiego powinny:

 • Posiadać wśród akcjonariuszy / udziałowców wyłącznie osoby fizyczne;
 • Posiadać rocznych przychód niższy niż 100 000 000,00 zł (włącznie z podatkiem VAT);
 • Zatrudniać nie mniej niż trzy osoby (inne niż udziałowcy bądź akcjonariusze);
 • nie posiadać udziałów w innych spółkach;
 • posiadać określony wzrost w inwestycjach w środki trwałe;
 • posiadać mniej niż połowę przychodów, które pochodząc z dochodów pasywnych.

1g. Wprowadzenie podatku cukrowego

Z dniem 01 stycznia 2021 roku w życie weszła ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadzającą m. in. podatek cukrowy.

Ustawa nałożyła obowiązek uiszczania opłaty na:

 • podmioty wprowadzające na rynek krajowy napoje słodzone;
 • podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej oraz prowadzący sprzedaż detaliczną w przypadku producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju,
 • podmioty zamawiające, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Opłata cukrowa stanowi sumę dwóch wartości stałej i zmiennej, która wynosi

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie dodatkowa opłata 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

 1h. Wprowadzenie obowiązku informowania o strategii podatkowej

Podatnicy, których przychód przekroczy 50 mln euro w roku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe zostały obciążone nowym obowiązkiem w postaci obowiązku publikacji na stronie internetowej oraz przekazania informacji do urzędu skarbowego w zakresie przyjętej strategii finansowej.

Sprawozdanie powinno zostać opublikowane do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

 1i. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line

W 2021 roku zmieniają się także przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej, które łączą się za pomocą internetu z Centralnym Repozytorium Kas, które prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej został nałożony na: przedsiębiorców, którzy

- Świadczą stałe bądź sezonowe usługi związane z wyżywieniem (stacjonarne placówki gastronomiczne);

- Świadczą usługi związane z zakwaterowaniem krótkotrwałym;

- Świadczą usługi związane ze sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Ponadto, obowiązek posiadania i instalacji kasy fiskalnej on -line od dnia 1 lipca 2021 roki został nałożony także na przedsiębiorców świadczących usługi:

- fryzjerskie;

- kosmetyczne;

 • budowlane;
 • w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prawnicze;
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

2. ZUS od dochodu od stycznia 2020 roku

Dla kogo nowe składki ZUS?

Projekt ustawy zakłada, że najmniejsze firmy uzyskają prawo do rezygnacji z dotychczasowych składek ryczałtowych, a w zamian będą mogły opłacać niższe składki ZUS uzależnione od wysokości osiąganego dochodu.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby uzyskać możliwość opłacania ZUS-u od dochodu, jest spełnienie kryterium przychodowego. Przychody firmy osiągnięte w roku poprzednim nie mogą bowiem przekraczać kwoty 120 tys. zł.

Składki ZUS od dochodu znajdą zastosowanie jedynie u tych przedsiębiorców, których średniomiesięczny dochód nie przekracza 2-krotności podstawy wymiaru składek ryczałtowych. W 2020 roku ta kwota graniczna dochodu będzie wynosić dokładnie 6359,52 zł miesięcznie, czyli 76 314,20 zł rocznie. Dlaczego akurat tyle? O tym w dalszej części artykułu, w której wytłumaczymy to na przykładzie.

 Są dodatkowe warunki

Po pierwsze, z niższych składek nie skorzysta osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Po drugie, z obniżonych składek skorzystają jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy wykażą, że w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.

Kolejnym ograniczeniem jest forma rozliczenia podatków. Składki ZUS od dochodu nie znajdą bowiem zastosowania u przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i jednocześnie zwolnionych z podatku VAT. Niższe składki będą jednak możliwe, jeśli firma na karcie podatkowej prowadzi jednocześnie ewidencję VAT.

Utrzymane zostało również ograniczenie ulgi w czasie. Podobnie jak w przypadku Małego ZUS-u, również z nowych składek ZUS od dochodu nie będzie można korzystać w nieskończoność. Przywilej opłacania składek ZUS od dochodu przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od dochodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest – przez okres kolejnych dwóch lat – do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Ile wyniosą składki ZUS od dochodu?

Podobnie jak w przypadku Małego ZUS-u, uzależnienie składek ZUS od dochodu dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Obniżka nie obejmuje zaś składki zdrowotnej, która płacona jest w normalnej wysokości.

 W przypadku osób chcących skorzystać ze składek ZUS od dochodu, również stawki procentowe dla poszczególnych składek pozostają bez zmian. Zmienia się za to podstawa wymiaru tych składek.

Przypomnijmy, że dla dotychczasowych składek ryczałtowych, podstawę wymiaru stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej. Z kolei w przypadku nowych składek ZUS od dochodu, podstawę wymiaru stanowić będzie 50% rzeczywistego średniomiesięcznego dochodu osiągniętego przez firmę w roku poprzednim.

Zgodnie z nowymi przepisami, średniomiesięczny dochód kalkulowany będzie według następującego wzoru:

(roczny dochód z roku poprzedniego / liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

W ustawie zapisano również dolne i górne ograniczenie wysokości nowych składek. I tak, podstawa wymiaru składek ZUS od dochodu:

Innymi słowy, nowe składki ZUS od dochodu:

 • nie mogą być niższe od ulgowych składek ZUS przysługujących przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy (w 2020 roku będzie to ok. 622 zł) oraz

 • nie mogą być wyższe od składki ryczałtowej (w 2020 roku będzie to ok. 1450 zł).

Działanie nowego systemu składkowego wytłumaczymy poniżej na trzech prostych przykładach.

Przykład 1

Pan Jerzy prowadzi działalność gospodarczą. W całym roku 2019 Pan Jerzy osiągnął przychody w wysokości 90 000 zł. Po uwzględnieniu kosztów, jego roczny dochód wyniósł 43 800 zł.

Przy kontynuowaniu opłacania składek ZUS w dotychczasowym systemie, w 2020 roku Pan Jerzy zobowiązany byłby do zapłaty składek ZUS w wysokości ok. 1450 zł miesięcznie

W związku jednak z tym, iż roczny przychód Pana Jerzego mieści się w ustawowym limicie (120 tys. zł), Pan Jerzy będzie mógł skorzystać z nowego systemu, a co za tym idzie, będzie mógł uniknąć zapłaty tak wysokich składek ryczałtowych.

Dla ustalenia podstawy wymiaru nowych, obniżonych składek, potrzebujemy średniego miesięcznego dochodu Pana Jerzego z roku poprzedniego.

Przeciętny miesięczny dochód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

(43 800 / 365 ) * 30 = 3 600 zł

Podstawa wymiaru nowych składek wyniesie 50% średniomiesięcznego dochodu, czyli:

3 600 * 50% = 1800 zł

Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:

składka emerytalna             19,52% * 1800,00 = 351,36 zł

składka rentowa                   8,00% * 1800,00 = 144,00 zł

składka chorobowa               2,45% * 1800,00 = 44,10 zł

składka wypadkowa             1,67% * 1800,00 = 30,06 zł

składka na Fundusz Pracy   2,45% * 1800,00 = 44,10 zł

Do tak obliczonych składek dochodzi jeszcze składka zdrowotna w standardowej wysokości. Obecnie nie znamy jeszcze jej wysokości, ale możemy się spodziewać, że w 2020 roku wzrośnie ona do poziomu ok. 375 zł

Łącznie zatem miesięczne składki ZUS od dochodu, jakie zapłaci Pan Jerzy, wyniosą ok. 989 zł. Oznacza to, że w 2020 roku Pan Jerzy zapłaci każdego miesiąca o 461 zł mniej niż w przypadku, w którym miałby kontynuować opłacanie normalnych składek ryczałtowych.

Co ważne, ustalona w ten sposób wysokość składki będzie obowiązywała przez wszystkie miesiące 2020 roku.

Przykład 2

Załóżmy teraz, że Pan Jerzy przy identycznym przychodzie, jak w poprzednim przykładzie (90 tys. zł), miał znacznie wyższe koszty, co spowodowało, że jego roczny dochód wyniósł zaledwie 14 600 zł. Jakie składki zapłaciłby w takiej sytuacji?

Przeciętny miesięczny dochód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

(14 600 / 365 ) * 30 = 1 200 zł

Zgodnie z nowymi przepisami, podstawa wymiaru nowych składek liczona od dochodu wyniesie 50% średniomiesięcznego dochodu, czyli:

1 200 * 50% = 600 zł

Zauważmy, że tak obliczona podstawa wymiaru jest niższa od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020, która to kwota wynosi:

2600 * 30% = 780 zł

W takim przypadku zatem, zastosowanie znajdzie dolne ograniczenie składek, a podstawę wymiaru stanowić będzie kwota 30% pensji minimalnej. Pan Jerzy odprowadzi więc składki ZUS w wysokości odpowiadającej składkom preferencyjnym obowiązującym w roku 2020

Składki te wyniosą łącznie ok. 622 zł miesięcznie.

Przykład 3

W kolejnym przykładzie rozważmy sytuację, w której Pan Jerzy miał koszty na niskim poziomie. Przy przychodach na poziomie 90 tys. zł, Pan Jerzy uzyskał więc dochód w wysokości 80 tys. zł.

W tym przypadku, przeciętny miesięczny dochód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

(80 000 / 365 ) * 30 = 6 575,34 zł

Zgodnie z nowymi przepisami, podstawa wymiaru nowych składek liczona od dochodu wyniosłaby 50% średniomiesięcznego dochodu, czyli:

6575,34 * 50% = 3287,67 zł

Zauważmy, że tak obliczona podstawa wymiaru jest wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2020, która to kwota wynosi:

5227 * 60% = 3136,20 zł

W takim przypadku zatem, zastosowanie znajdzie górne ograniczenie podstawy wymiaru. Pan Jerzy nie zapłaci składek od podstawy zależnej od dochodów (3287,67 zł) lecz od niższej podstawy ryczałtowej (3136,20 zł). W konsekwencji, Pan Jerzy zapłaci więc ryczałtowe składki ZUS, które w roku 2020 wyniosą ok. 1450 zł

W tym miejscu warto zauważyć, że ryczałtowe składki ZUS znajdą zastosowanie w przypadku każdego przedsiębiorcy, którego roczny dochód w roku poprzednim był równy lub wyższy 2-krotności ryczałtowej podstawy wymiaru (3136,20 zł) przemnożonej przez współczynnik 365/30, czyli:

2 * 3136,20 * 365 / 30 = 76 314,20 zł

Tak jak sygnalizowaliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, nowe przepisy nie wprowadzają wprost kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z niższych składek ZUS. Nowy system został jednak skonstruowany w taki sposób, że wraz ze wzrostem dochodu przedsiębiorcy, oszczędności wynikające z uzależnienia składek ZUS od dochodu maleją w sposób płynny tak, aby po osiągnięciu pewnej wartości, całkowicie zniknąć. W punkcie, w którym roczny dochód osiąga wartość 76314,20 zł (czyli 6359,52 zł miesięcznie) oszczędności te znikają całkowicie. Po przekroczeniu tego dochodu korzystniejsze staje się więc opłacanie dotychczasowej składki ryczałtowej.

Więcej czasu na zgłoszenie

Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2020 roku. Jeśli Twoje dochody w roku 2019 nie przekroczyły kwoty 76314,20 zł możesz zgłosić w ZUS chęć opłacania składek ZUS od dochodu.

 Zgodnie z przepisami nowej ustawy, termin składania dokumentów zgłoszeniowych do nowego systemu został wydłużony z 7 dni do 31 dni. Ostatecznym terminem na złożenie dokumentów jest zatem dzień 31 stycznia.

Przedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem dokumentów, będzie mógł skorzystać z obniżonego ZUS-u dopiero od kolejnego roku.

Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, które opłacają obecnie tzw. składki preferencyjne. Osoby takie mogą dokonać zgłoszenia do małego ZUS-u po zakończeniu okresu dotychczasowej preferencji. Na zgłoszenie mają 7 dni od końca okresu objętego 2-letnią preferencją. W tym przypadku zgłoszenie może zatem nastąpić w trakcie roku.

 

3. Ulga na start czyli zwolnienie z ZUS. 

Osoba zakładająca działalność gospodarczą nie musi opłacać składek ZUS w początkowym okresie prowadzenia firmy. Na czym polega półroczne zwolnienie ze składek ZUS i komu ono przysługuje? Kiedy najlepiej zarejestrować działalność, aby wydłużyć zwolnienie z ZUS do maksimum?  

Przypomnijmy, że od 30 kwietnia 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wprowadziły wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich – z punktu widzenia małych przedsiębiorców – to zniesienie obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych oraz 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS czyli tzw. „ulga na start”.

Zwolnienie z ZUS – Na czym to polega?

W aktualnym stanie prawnym, typowy przedsiębiorca odprowadza składki ZUS w wysokości 1316,97 zł lub składki preferencyjne w wysokości 555,89 zł .

Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składka na Fundusz Pracy (tylko w przypadku pełnych składek) oraz składka zdrowotna.

W kwietniu 2018 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy jednak podkreślić, iż zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej. Nowy przedsiębiorca – zwolniony ze składek społecznych – musi zatem opłacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne .

W roku 2019 wysokość składki zdrowotnej wynosi 342,32 zł. Warto jednak wspomnieć, iż składkę tę możemy – niemal w całości – odliczyć później od podatku.

Ulga na start – Komu przysługuje?

Ze zwolnienia mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy, lecz również Ci, którzy już w przeszłości taką działalność prowadzili.

Zgodnie z nowymi przepisami, a konkretnie z art. 18 Prawa Przedsiębiorców, prawo do zwolnienia z ZUS przysługuje po spełnieniu kilku warunków. Ulga na start przysługuje zatem przedsiębiorcy, który:

 • jest osobą fizyczną,

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

 • nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Jeśli chodzi o trzecie z wymienionych ograniczeń, to dotyczy ono jedynie wykonywania takich samych czynności w ramach umowy o pracę. Ograniczenie to nie będzie miało zatem zastosowania w przypadku, gdy w bieżącym lub poprzednim roku wykonywaliśmy podobne czynności w ramach umowy cywilno-prawnej. Wykonywana w przeszłości umowa zlecenie nie zamknie nam zatem drogi do skorzystania z ulgi na start i zawarcia umowy z byłym zleceniodawcą (tym razem już w ramach nowej działalności gospodarczej).

Co istotne, zwolnienie ze składek ZUS przysługuje również przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

Warto jednak podkreślić, że ulga na start przysługuje jedynie samemu przedsiębiorcy. Zwolnienie z ZUS nie dotyczy zatem osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności , ani tym bardziej pracowników czy zleceniobiorców przedsiębiorcy.

Pamiętajmy również, że zwolnienie z ZUS jest prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Ulga na start jest dobrowolna. Można z niej zrezygnować i w każdym momencie zacząć płacić składki ZUS w normalnej wysokości.

 Od kiedy przysługuje ulga na start?

Zgodnie z zapisami ustawy, okres 6-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS zaczyna liczyć się od momentu ”podjęcia działalności gospodarczej”. Podjęcie działalności gospodarczej nie jest jednak tożsame z rejestracją tej działalności i datą wpisu w CEIDG. W uzasadnieniu do ustawy możemy bowiem przeczytać, iż:

„okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia (…) działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęciawykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej”.

Możliwa jest więc sytuacja, gdy działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana 1 czerwca, jednakże pierwsza czynność związana z wykonywaniem tej działalności (np. podpisanie pierwszej umowy czy dokonanie pierwszego zakupu) zostanie podjęta dopiero 15 czerwca. W takim przypadku datą wskazującą na początek korzystania z ulgi będzie ta druga, późniejsza data.

Nawet 7 miesięcy zwolnienia z ZUS

Choć przy okazji ulgi na start mówi się zawsze o sześciu miesiącach zwolnienia ze składek ZUS, to przy odpowiednim dograniu terminów, możemy wydłużyć okres tego zwolnienia do niemal 7 miesięcy. Dlaczego?

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem ZUS, ulga na start kończy się po upływie sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych. Łączny okres obowiązywania ulgi zależy więc w tym przypadku od tego, w którym dniu miesiąca podejmiemy nową działalność.

Przykładowo, jeśli działalność podejmiemy w dniu 1 czerwca, to miesiąc czerwiec zaliczy nam się już jako „pełny miesiąc”. W tym przypadku ulga będzie obowiązywać przez 6 miesięcy, wliczając w to miesiąc czerwiec. Ostatnim dniem zwolnienia z ZUS będzie zatem dzień 30 listopada.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie jednak wyglądać w przypadku, gdy tę samą działalność podejmiemy zaledwie dzień później, tj. w dniu 2 czerwca. W takiej sytuacji, miesiąc czerwiec nie zaliczy nam się jako „pełny miesiąc”. Pierwszym pełnym miesiącem będzie bowiem miesiąc lipiec. Ostatnim dniem zwolnienia będzie zatem w tym przypadku dzień 31 grudnia.

Jeden dzień różnicy w „podjęciu” działalności skutkuje zatem możliwością wydłużenia okresu zwolnienia o niemal cały, dodatkowy miesiąc. Pamiętajmy o tym, zarówno przy podawaniu odpowiedniej daty w zgłoszeniu do CEIDG, jak i podczas planowania daty faktycznego podjęcia działalności.

O jakich dokumentach należy pamiętać?

W momencie podjęcia działalności objętej zwolnieniem należy zgłosić się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Z kolei po upływie 6 miesięcy zwolnienia należy:

 • wyrejestrować się z ubezpieczenia na druku ZUS ZWUA, a następnie

 • zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA.

Koniec zwolnienia. I co później?

Po upływie sześciu (a w niektórych przypadkach siedmiu) miesięcy bezskładkowego okresu w ramach ulgi na start, przedsiębiorca zobowiązany jest rozpocząć regularne opłacanie składek ZUS. Nie oznacza to jednak wejścia na pełne składki ZUS. Ulga na start w żaden sposób nie wyklucza bowiem skorzystania z kolejnej preferencji.

Przez okres kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorca ma bowiem prawo do skorzystania z tzw. małego ZUS-u, czyli opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Składka płacona przez kolejne 2 lata wzrasta zatem jedynie o ok. 200 zł (w przypadku wejścia na składki pełne byłby to wzrost o 900 zł).

Przykładowo, w roku 2019, w okresie półrocznego zwolnienia z ZUS, przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną w wysokości 342 zł. Po utracie zwolnienia, przez kolejne dwa lata, łączna składka wzrasta do kwoty 555 zł. Natomiast pełne składki w wysokości 1316 zł zapłacimy dopiero po upływie kolejnych 24 miesięcy, czyli łącznie po upływie 30 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

4. Co zmienia się w przepisach dla przedsiębiorców od 2019 roku

Nowa ulga ZUS (mały ZUS), ułatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie małżonka doliczane do kosztów, obniżony CIT, mniej formalności podatkowych – to kilka przykładów zmian w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Podatki i księgowość

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln

Od 2019 roku masz możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Obecnie stratę możesz rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, a w jednym roku w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości. Dzięki możliwości rozliczenia straty w ciągu jednego roku kalendarzowego możesz już w jednym roku obniżyć należny podatek, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie.

Zmiany w terminach zgłaszania formy opodatkowania

Masz więcej czasu na wybór/zmianę formy opodatkowania według zasad ogólnych, liniowo alby ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2019 roku będziesz mógł dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). Dotychczas na wybór/zmianę formy opodatkowania miałeś czas do 20. stycznia danego roku albo nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku).

W przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.

Zmiany w terminach zgłaszania kwartalnego wpłacania zaliczek

Od 2019 roku zawiadomienie o wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych (dotyczy PIT i CIT), składasz dopiero w rocznym zeznaniu. Do tej pory zmiany trzeba było zgłaszać do 20 lutego.

Zgłaszanie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie ksiąg rachunkowych pomimo, że nie masz takiego obowiązku (nie przekroczyłeś limitu 2 mln euro przychodu), informacje przekazujesz dopiero w zeznaniu podatkowym (za rok, w którym korzystałeś z tego rozwiązania).

Ułatwienia dla „ryczałtowców”

Jeśli jesteś „ryczałtowcem” od 1 stycznia 2019 r. nie musisz już prowadzić

 • kart przychodów na podstawie, których ustalałeś zaliczki na podatek od pensji wypłacanych pracownikom

 • ewidencji wyposażenia (czyli wyposażenia o wartości początkowej powyżej 1500 zł)

 • spisu z natury, który dotychczas musiałeś sporządzać na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów, na koniec każdego roku podatkowego, a także na dzień likwidacji lub też w przypadku zmiany umowy spółki cywilnej lub zmiany wspólnika spółki. Będziesz jedynie zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

Ułatwienia dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową

Jeśli płacisz podatek w formie karty podatkowej i zatrudniasz pracowników, nie musisz prowadzić ewidencji zatrudnienia i kart przychodów, na podstawie, których ustalałeś zaliczki na podatek od pensji wypłacanych pracownikom.

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Od 2019 r.masz możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej.

CIT 9% dla małych podatników

Ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników (i podatników rozpoczynających działalność) zostanie obniżona z obecnych 15% do 9%. Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu będziesz płacił zaliczki na podatek o stawce podstawowej (tj. 19%). Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Przechowywanie sprawozdań finansowych

Od 2019 roku do 5 lat skrócony został okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

Ułatwienia dotyczące trybu składania rocznych zeznań podatkowych PIT

Począwszy od zeznań rocznych PIT za rok 2018 (dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności), podatkowe zeznanie roczne przygotuje administracja skarbowa i udostępni do wglądu w aplikacji dostępnej na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł wybrać: czy skorzysta z tak przygotowanego zeznania podatkowego, dokona jego modyfikacji lub też samodzielnie wypełni i złoży zeznanie podatkowe. Administracja skarbowa udostępni zeznanie do wglądu i dokonania ew. zmian na portalu podatkowym od 15 lutego danego roku następującego po roku podatkowym. Ważne! Dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 ten tryb udostępniania zeznań podatkowych będzie dostępny począwszy od rozliczeń za 2019 r. (czyli od 15 lutego 2020 r).

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu

Dzięki nowym przepisom możesz uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom w kosztach uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Dzięki temu zapłacisz mniejszy podatek. W praktyce oznacza to, że podatnik zatrudniający współmałżonka lub małoletnie dzieci będzie przez fiskusa traktowany tak samo jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny.

Ulga na złe długi VAT

W przypadku braku zapłaty wystawionej przez ciebie faktury VAT możesz szybciej skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi”, a mianowicie już po upływie 90 dni od daty płatności faktury (dotychczas było 150 dni) będziesz mógł dokonać korekty podatku należnego. Uwaga! Powyższa zmiana pociąga za sobą obowiązek ze strony dłużnika do obowiązkowego, dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury, po upływie 90 dni od daty płatności faktury.

Zwrot VAT

Nie musisz składać odrębnego wniosku (wraz z deklaracją) o zwrot VAT oraz o zwrot w przyspieszonym terminie. Samo złożenie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy wraz z określonym w deklaracji terminem zwrotu będzie potraktowane jako wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu.

Zawiadomienia do urzędu skarbowego dopiero w zeznaniu rocznym

Od 2019 roku w niektórych przypadkach zniknie obowiązek informowania urzędu skarbowego o sprawach dotyczących księgowości (podatków) w twojej firmie. Teraz, zawiadomienia możesz składać dopiero przy podatkowym zeznaniu rocznym w którym to rozwiązanie zastosowałeś.

Czyli, dopiero w zeznaniu rocznym (za rok, w którym zastosowałeś dane rozwiązanie) możesz poinformować o:

 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych w przypadku podatników, którzy nie mają takiego obowiązku z powodu nieprzekroczenia limitu przychodów w wysokości 2 mln euro

 • wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych (dotyczy PIT i CIT)

 • ustaleniu daty powstania przychodów na zasadzie kasowej (możliwe w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych i zarejestrowane za pomocą kas fiskalnych)

 • metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych (dotyczy PIT i CIT)

 • zawieszeniu działalności spółki (przez podatników podatku PIT będących wspólnikami osobowych spółek prawa handlowego takich jak spółki jawne, spółki komandytowe czy spółki partnerskie oraz przez podatników podatku CIT, będących wspólnikami spółki jawnej lub komandytowej) – o okresie zawieszenia działalności wspólnicy tych spółek poinformują w rocznym zeznaniu podatkowym za rok w którym zawiesili działalność. Dotychczas podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej w formie w/w spółek, byli zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek, jeśli zawiadomili w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności przez spółkę, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Inne zmiany w PIT i CIT

 • Jeśli uzyskasz od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia środka trwałego (za wyjątkiem samochodu osobowego), nie musisz zaliczyć tej wypłaty na przychody podlegające opodatkowaniu. Warunek: środki te wydatkujesz na remont bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić uszkodzony lub zniszczony. Środki z odszkodowania musisz jednak wydatkować w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego.

 • Możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego gdy źródłem finansowania spółki są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników. Zrówna to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku oraz według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 250 000 zł.

 • Uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;

 • Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, limit ten wzrośnie z 0,15% do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany dotyczące samochodów w firmie

Limit 150 tys.

Od 2019 roku kwota limitu wartości samochodu osobowego, do której możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, jest podwyższona z 20.000 euro do 150.000 zł (a w przypadku samochodów elektrycznych do 225.000 zł). Kosztami uzyskania przychodów będzie składka ubezpieczenia samochodu obliczona dla samochodu o wartości do 150.000 zł.

Ważne! Wartość 150.000 zł (dla samochodu elektrycznego 225.000 zł) będzie jednocześnie górnym limitem wartości samochodu, od której zaliczysz do kosztów podatkowych opłaty z tytułu leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy. To ograniczenie w zaliczeniu opłat z w/w tytułów do kosztów podatkowych zostanie ustalone proporcją wartości leasingowanego/najmowanego samochodu do kwoty 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Rozliczenie samochodów w kosztach

Zasady, które obowiązują od 2019 r. w podatku PIT i CIT, są podobne jak w ustawie o VAT.

 • W całości rozliczysz wszelkie wydatki związane z korzystaniem przez ciebie z samochodu osobowego, będącego składnikiem majątku firmy, wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji potwierdzającej wykorzystanie samochodu wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – tej samej jaką prowadzisz dla celów VAT.

 • Jeśli samochód będziesz wykorzystywał również dla celów prywatnych, wówczas do kosztów podatkowych zaliczysz 75% wartości wydatków. Do kosztów podatkowych zaliczysz również 75% wartości wydatków na użytkowanie samochodu jeśli nie będziesz prowadził w/w ewidencji potwierdzającej wykorzystanie samochodu wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Jeśli dla celów działalności gospodarczej będziesz użytkował swój samochód prywatny, który nie jest składnikiem majątku twojej firmy (nie jest więc uwidoczniony w ewidencji składników majątkowych), do kosztów uzyskania przychodów będziesz mógł zaliczyć 20% poniesionych wydatków na jego eksploatację i składek na ubezpieczenie tego samochodu. Przepis ten dotyczy podatku PIT. Zatem od 1 stycznia 2019 r., jeśli wykorzystujesz samochód prywatny również w swojej działalności gospodarczej, nie będziesz musiał więcej prowadzić tzw. „kilometrówki” i rozliczysz 20% wydatków na jego eksploatację i na składki ubezpieczeniowe.

Zmiany ZUS od 2019 roku

Zgłoszenie pracowników do ZUS przez CEIDG

Od stycznia 2019 roku możesz zgłosić pracowników do ubezpieczeń za pośrednictwem CEIDG (online albo składając dokumenty papierowe).

Mały ZUS

Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi ZUS – tzw. małego ZUS. Jeśli  przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Sukcesja – przekazywanie firmy następcom

Ta zmiana funkcjonuje już od 25 listopada 2018 roku. Dzięki nowym przepisom możesz wskazać i samodzielnie zgłosić online (bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Obowiązki pracodawcy

Mniej obowiązków BHP

Jeśli zatrudniasz do 50 pracowników możesz obniżyć koszty swojej działalności i nie zatrudniać specjalisty ds. spraw BHP, tylko sam pełnić zadania służby BHP. Nie musisz również (niezależnie od ilości zatrudnionych osób) zapewniać okresowych szkoleń z BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Pamiętaj tylko, że te udogodnienia dotyczyć będą jeśli twoje przedsiębiorstwo jest zakwalifikowane do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

e-Akta i skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat

Od 2019 akta pracownicze możesz przechowywać również w formie elektronicznej (dotychczas obowiązkowa była forma papierowa). Skrócony został -  z 50 do 10 lat – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (skrócenie wymaga przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów – oświadczenia i raportów informacyjnych).

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzeń

Od 2019 roku podstawową formą jest wypłata na konto bankowe pracownika.

Zmiany dotyczące informacji o pobranych zaliczkach na PIT

Jeśli zatrudniasz pracowników, jesteś zobowiązany do przesyłania do administracji skarbowej formularzy informujących o dochodach pracowników i pobranych  zaliczkach na podatek dochodowy (w szczególności formularz PIT11,PIT-R). Począwszy od rozliczenia podatku za 2018 r. jesteś zobowiązany do sporządzania w/w formularzy i ich przesyłania do właściwego urzędu skarbowego do końca stycznia danego roku (przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną!), a nie jak dotychczas do końca lutego. Bez zmian natomiast pozostanie termin ich przesyłania pracownikowi, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ułatwienia w prowadzeniu spółek

Zmiany w spółkach partnerskich

Wprowadzony został przepis do kodeksu spółek handlowych stanowiący, że członkiem zarządu spółki partnerskiej nie musi być tylko i wyłącznie partner ale i osoba trzecia. Umożliwi to zwiększenie efektywności spółki partnerskiej, poprzez możliwość powierzenia prowadzenia spraw bieżących i reprezentacji menedżerom, zaś partnerom umożliwi to skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności zawodowej.

Podejmowanie uchwał na odległość

Możliwe jest podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym.

Jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki

Nowa regulacja przewiduje, że jeśli jakaś czynność (np. zawarcie umowy) zostanie dokonana przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki, to będzie ona ważna jeśli czynność ta zostanie potwierdzona przez osoby stanowiące właściwą reprezentację spółki. Jeśli natomiast brak będzie tego potwierdzenia czynność będzie nieważna i zarówno spółce, jak i kontrahentowi przysługiwać będzie roszczenie odszkodowawcze.

Zwrot zaliczek na poczet dywidendy

Wprowadzone zostały również zasady zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości. W takim przypadku spółka może zażądać od wspólników zwrotu zaliczek pobranych przez nich na poczet dywidendy lub też zwrotu różnicy między zyskiem przypadającym wspólnikowi za dany rok a wysokością otrzymanej zaliczki na poczet dywidendy.

Inne zmiany

PCC

Jeśli często dokonujesz transakcji opodatkowanych podatkiem od czynności cywilno-prawnych (prowadzisz np. sklep kupno – sprzedaż rzeczy używanych) od 2019 roku  możesz składać zbiorcze deklaracje podatkowe w podatku od czynności cywilno-prawnych za dany miesiąc i miesięcznie opłacać ten podatek (dotyczyć to będzie sytuacji gdy w danym miesiącu dokonasz co najmniej 3 transakcji opodatkowanych tym podatkiem).

Wyższy próg dla „małych jednostek”

Podwyższono do 25,5 mln zł (z 17 mln zł) próg aktywów i do 51 mln zł (z 34 mln zł) próg przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, które (łącznie z zatrudnieniem w liczbie do 50 osób) wyznaczają górny próg umożliwiający zaliczenie przedsiębiorstwa do tzw. małych jednostek (aby być tzw małą jednostką należy spełniać dwa z trzech w/w warunków), zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zwiększeniu ulegnie więc liczba przedsiębiorstw, które będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tej grupy podmiotów dotyczących np. sprawozdań finansowych.

„Mały podatnik” od 2 mln euro (od 2020 roku)

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku nastąpi poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Nastąpi to poprzez podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. „Ten podwyższony próg wartości sprzedaży będzie dotyczył więc sprzedaży za 2019 r. (a więc roku poprzedniego do roku 2020). Mały podatnik” ma prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w CIT).

 

5. Firmy wliczą w koszty 75% wydatków na samochód. Już od stycznia 2019.

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu będą kosztem w 75%, a nie jak wcześniej zapowiadano tylko w 50%. Ograniczenie wejdzie w życie już od Nowego Roku 2019.

 Przypomnijmy, że już kilka miesięcy temu ministerstwo finansów informowało o przygotowywanych zmianach w ustawach o PIT i CIT. Przedstawiciele resortu ujawnili wtedy, iż przedsiębiorców czekają wkrótce poważne zmiany w zakresie możliwości zaliczania w koszty wydatków związanych z utrzymaniem firmowego samochodu.

Ministerstwo informowało wówczas, iż wydatki związane z eksploatacją firmowego auta (tj. wydatki na paliwo, naprawy, części zamienne, itp.) będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jedynie w 50%. 

Zapowiedzi ministerstwa szybko znalazły potwierdzenie w konkretnych zapisach projektowanych ustaw. Zapisy o takim ograniczeniu kosztów rzeczywiście znalazły się bowiem w projektach znowelizowanych ustaw o PIT i CIT.

W trakcie prac nad ustawami doszło jednak do istotnych zmian w proponowanych przepisach. W ostatecznym kształcie ustaw, uchwalonym kilka dni temu przez Senat, wspomniane ograniczenie w wysokości 50% zostało bowiem zredukowane do poziomu 25%. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów wydatki „motoryzacyjne” w wysokości 75% kwoty widniejącej na fakturze zakupowej. 

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku.

Od Nowego Roku zatem większość przedsiębiorców znajdzie się w sytuacji, w której faktury zakupowe dotyczące eksploatacji samochodu będą podlegać ograniczeniom w odliczeniach nie tylko w zakresie podatku VAT, ale również w zakresie kosztowym. Sytuacja stanie się o tyle bardziej skomplikowana, że w przypadku VAT odliczeniu podlega 50% kwoty podatku widniejącego na fakturze, sama zaś kwota netto będzie odtąd zaliczana w koszty w 75%. 

Przypomnijmy jednocześnie, że przepisy wprowadzające ograniczenie w odliczaniu wydatków dotyczą przedsiębiorców, którzy nie złożą w urzędzie skarbowym oświadczenia o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, a co za tym idzie – nie zdecydują się na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. W takim przypadku fiskus uzna bowiem, że przedsiębiorca wykorzystuje pojazd również do celów prywatnych, co skutkować będzie brakiem możliwości uwzględnienia całości wydatków w kosztach

6. Niższy podatek dla większej liczby firm

Sejm uchwalił ustawę o uproszczeniach dla przedsiębiorców. Nowe przepisy przewidują m.in. istotną zmianę limitu przychodów, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. „małego podatnika”.

Aktualny limit przychodów, wynoszący obecnie 1,2 mln EUR został w nowej ustawie podwyższony do poziomu aż 2 mln EUR. Oznacza to, że status małego podatnika uzyskają wszystkie te firmy, których roczne przychody nie przekraczają kwoty ok. 8,6 mln zł (a nie 5,2 mln zł jak dotychczas). To z kolei oznacza, że tysiące firm, które do tej pory nie posiadały statusu małego podatnika, już za rok będzie mogło z takiej możliwości skorzystać.

Przypomnijmy że posiadanie statusu małego podatnika wiąże się z możliwością korzystania z kilku istotnych preferencji podatkowych. Najważniejsze z nich to możliwość korzystania z kasowej metody rozliczania podatku VAT, jednorazowa amortyzacja do 50 tys. EUR, jak również możliwość skorzystania z tzw. kredytu podatkowego. Najważniejszą wreszcie korzyścią – wprowadzoną dopiero w zeszłym roku – jest możliwość skorzystania z niższej stawki podatku dochodowego.

Przypomnijmy, że w styczniu 2017 roku wprowadzona została obniżona stawka CIT dla spółek posiadających status małego podatnika. Stawka ta została wówczas obniżona z 19% do 15%. 

To jednak nie koniec zmian, gdyż już od stycznia 2019 roku preferencyjna stawka CIT zostanie obniżona do poziomu zaledwie… 9%.  Poszerzenie kręgu tzw. małych podatników (wynikające ze zwiększenia limitu przychodów do 2 mln EUR) zacznie obowiązywać dopiero rok później, tj. w styczniu 2020 roku.

Należy również pamiętać, że obniżka podatku do 9% dotyczy jedynie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że preferencjami podatkowymi objęte zostały jedynie firmy działające w formie spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.). Zmiany te natomiast nie objęły i w najbliższym czasie nie obejmą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne wciąż będą rozliczać się tak jak do tej pory, tj. według liniowej stawki PIT w wysokości 19% lub według stawek progresywnych 18% i 32%. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w prosty sposób zamienić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.

7. Ulga na start dla przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców wprowadziło sześciomiesięczną ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorcóworaz ponownie podejmujących działalność. Przeczytaj i sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Przedsiębiorco, 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, która uchyliła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa wprowadziła ulgę dla przedsiębiorców, polegającą na zwolnieniu przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi i podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia albo zakończenia i nie wykonują i nie będą wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym taką wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Uwaga: ulga nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, lecz podlegają ubezpieczeniom na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ulga liczona będzie od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli więc dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli natomiast działalność zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się. Ulga trwa przez pełne 6 miesięcy. W okresie korzystania z ulgi na start można zawiesić wykonywanie działalności, jednak należy pamiętać, że nie przerwie to biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie obejmuje jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie korzystania z ulgi na start z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne będą tylko zwolnieni:

 • emeryci lub renciści, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,

 • osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,

 • osoby pobierające zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, prowadzące tylko tą jedną działalność, będą mogły opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rejestracja działalności gospodarczej oznacza automatyczną rejestrację, jako płatnika składek ZUS. Trzeba jedynie oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do odrębnego ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą formularza ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 04.

Ważne jest też to, że ulga jest uprawnieniem z którego przedsiębiorca może, ale nie musi skorzystać. W każdym czasie można zrezygnować z korzystania z niej przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Jednak po takiej rezygnacji ponownie będzie można skorzystać z ulgi po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia, bądź zawieszenia.

Po upływie tych 6 miesięcy korzystania trzeba obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS dla ,,pełnego’’ albo ,,małego’’ opłacania ZUS. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności, przysługuje mu skorzystanie z tzw. małego ZUS – u. Jest to, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne na czas kolejnych 24 miesięcy. Prawo do skorzystania z tzw. „małego ZUS” oznacza, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględnia 30% najniższego wynagrodzenia brutto. Prawo do obniżonego ZUS przysługuje przedsiębiorcy przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności (czyli zarejestrowania w CEIDG – wskazujemy datę rozpoczęcia wykonywania działalności). Jeżeli upłynął okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności – przedsiębiorca nie może skorzystać z obniżonego ZUS. 24 miesiące „małego ZUS” oznaczają pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli firma zostanie założona drugiego dnia danego miesiąca, o miesiąc później można przejść na „duży ZUS”. W przypadku tej ulgi minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorcaprzystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe, może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po upłynięciu terminu korzystania z „małego ZUS”, należy ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w tych przepisach to 2100 zł brutto.

Przedsiębiorco, w związku z powyższym, możesz skorzystać aż z 30 miesięcy ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

ADRES BIURA

BG BIURO RACHUNKOWE GOMZA BOGDAN

SIEDZIBA BIURA
54-139 WROCŁAW

UL. HUTNICZA 8/2 ( PILCZYCE)

----------------------------------------------------------------------------

KONTAKT TELEFONICZNY

501-48-46-50

KONTAKT MAILOWY

biuro@bg.wroclaw.pl

kontakt@bg.wroclaw.pl

Back to Top