Aktualności

1. Firmy wliczą w koszty 75% wydatków na samochód. Już od stycznia 2019.

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu będą kosztem w 75%, a nie jak wcześniej zapowiadano tylko w 50%. Ograniczenie wejdzie w życie już od Nowego Roku 2019.

 Przypomnijmy, że już kilka miesięcy temu ministerstwo finansów informowało o przygotowywanych zmianach w ustawach o PIT i CIT. Przedstawiciele resortu ujawnili wtedy, iż przedsiębiorców czekają wkrótce poważne zmiany w zakresie możliwości zaliczania w koszty wydatków związanych z utrzymaniem firmowego samochodu.

Ministerstwo informowało wówczas, iż wydatki związane z eksploatacją firmowego auta (tj. wydatki na paliwo, naprawy, części zamienne, itp.) będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jedynie w 50%. 

Zapowiedzi ministerstwa szybko znalazły potwierdzenie w konkretnych zapisach projektowanych ustaw. Zapisy o takim ograniczeniu kosztów rzeczywiście znalazły się bowiem w projektach znowelizowanych ustaw o PIT i CIT.

W trakcie prac nad ustawami doszło jednak do istotnych zmian w proponowanych przepisach. W ostatecznym kształcie ustaw, uchwalonym kilka dni temu przez Senat, wspomniane ograniczenie w wysokości 50% zostało bowiem zredukowane do poziomu 25%. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów wydatki „motoryzacyjne” w wysokości 75% kwoty widniejącej na fakturze zakupowej. 

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku.

Od Nowego Roku zatem większość przedsiębiorców znajdzie się w sytuacji, w której faktury zakupowe dotyczące eksploatacji samochodu będą podlegać ograniczeniom w odliczeniach nie tylko w zakresie podatku VAT, ale również w zakresie kosztowym. Sytuacja stanie się o tyle bardziej skomplikowana, że w przypadku VAT odliczeniu podlega 50% kwoty podatku widniejącego na fakturze, sama zaś kwota netto będzie odtąd zaliczana w koszty w 75%. 

Przypomnijmy jednocześnie, że przepisy wprowadzające ograniczenie w odliczaniu wydatków dotyczą przedsiębiorców, którzy nie złożą w urzędzie skarbowym oświadczenia o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, a co za tym idzie – nie zdecydują się na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. W takim przypadku fiskus uzna bowiem, że przedsiębiorca wykorzystuje pojazd również do celów prywatnych, co skutkować będzie brakiem możliwości uwzględnienia całości wydatków w kosztach

2. Niższy podatek dla większej liczby firm

Sejm uchwalił ustawę o uproszczeniach dla przedsiębiorców. Nowe przepisy przewidują m.in. istotną zmianę limitu przychodów, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. „małego podatnika”.

Aktualny limit przychodów, wynoszący obecnie 1,2 mln EUR został w nowej ustawie podwyższony do poziomu aż 2 mln EUR. Oznacza to, że status małego podatnika uzyskają wszystkie te firmy, których roczne przychody nie przekraczają kwoty ok. 8,6 mln zł (a nie 5,2 mln zł jak dotychczas). To z kolei oznacza, że tysiące firm, które do tej pory nie posiadały statusu małego podatnika, już za rok będzie mogło z takiej możliwości skorzystać.

Przypomnijmy że posiadanie statusu małego podatnika wiąże się z możliwością korzystania z kilku istotnych preferencji podatkowych. Najważniejsze z nich to możliwość korzystania z kasowej metody rozliczania podatku VAT, jednorazowa amortyzacja do 50 tys. EUR, jak również możliwość skorzystania z tzw. kredytu podatkowego. Najważniejszą wreszcie korzyścią – wprowadzoną dopiero w zeszłym roku – jest możliwość skorzystania z niższej stawki podatku dochodowego.

Przypomnijmy, że w styczniu 2017 roku wprowadzona została obniżona stawka CIT dla spółek posiadających status małego podatnika. Stawka ta została wówczas obniżona z 19% do 15%. 

To jednak nie koniec zmian, gdyż już od stycznia 2019 roku preferencyjna stawka CIT zostanie obniżona do poziomu zaledwie… 9%.  Poszerzenie kręgu tzw. małych podatników (wynikające ze zwiększenia limitu przychodów do 2 mln EUR) zacznie obowiązywać dopiero rok później, tj. w styczniu 2020 roku.

Należy również pamiętać, że obniżka podatku do 9% dotyczy jedynie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że preferencjami podatkowymi objęte zostały jedynie firmy działające w formie spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.). Zmiany te natomiast nie objęły i w najbliższym czasie nie obejmą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne wciąż będą rozliczać się tak jak do tej pory, tj. według liniowej stawki PIT w wysokości 19% lub według stawek progresywnych 18% i 32%. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w prosty sposób zamienić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.

3. Ulga na start dla przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców wprowadziło sześciomiesięczną ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorcóworaz ponownie podejmujących działalność. Przeczytaj i sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Przedsiębiorco, 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, która uchyliła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa wprowadziła ulgę dla przedsiębiorców, polegającą na zwolnieniu przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi i podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia albo zakończenia i nie wykonują i nie będą wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym taką wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Uwaga: ulga nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, lecz podlegają ubezpieczeniom na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ulga liczona będzie od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli więc dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli natomiast działalność zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się. Ulga trwa przez pełne 6 miesięcy. W okresie korzystania z ulgi na start można zawiesić wykonywanie działalności, jednak należy pamiętać, że nie przerwie to biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie obejmuje jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie korzystania z ulgi na start z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne będą tylko zwolnieni:

 • emeryci lub renciści, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,

 • osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,

 • osoby pobierające zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, prowadzące tylko tą jedną działalność, będą mogły opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rejestracja działalności gospodarczej oznacza automatyczną rejestrację, jako płatnika składek ZUS. Trzeba jedynie oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do odrębnego ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą formularza ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 04.

Ważne jest też to, że ulga jest uprawnieniem z którego przedsiębiorca może, ale nie musi skorzystać. W każdym czasie można zrezygnować z korzystania z niej przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Jednak po takiej rezygnacji ponownie będzie można skorzystać z ulgi po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia, bądź zawieszenia.

Po upływie tych 6 miesięcy korzystania trzeba obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS dla ,,pełnego’’ albo ,,małego’’ opłacania ZUS. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności, przysługuje mu skorzystanie z tzw. małego ZUS – u. Jest to, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne na czas kolejnych 24 miesięcy. Prawo do skorzystania z tzw. „małego ZUS” oznacza, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględnia 30% najniższego wynagrodzenia brutto. Prawo do obniżonego ZUS przysługuje przedsiębiorcy przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności (czyli zarejestrowania w CEIDG – wskazujemy datę rozpoczęcia wykonywania działalności). Jeżeli upłynął okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności – przedsiębiorca nie może skorzystać z obniżonego ZUS. 24 miesiące „małego ZUS” oznaczają pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli firma zostanie założona drugiego dnia danego miesiąca, o miesiąc później można przejść na „duży ZUS”. W przypadku tej ulgi minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorcaprzystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe, może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po upłynięciu terminu korzystania z „małego ZUS”, należy ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w tych przepisach to 2100 zł brutto.

Przedsiębiorco, w związku z powyższym, możesz skorzystać aż z 30 miesięcy ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

4. O odwrotnym obciążeniu – krótki poradnik 

W zbiorze interpretacji podatkowych, publikowanych na witrynie sip.mf.gov.pl pojawiają się od czasu do czasu krótkie, skondensowane poradniki, dotyczące bieżących zagadnień podatkowych. Dzisiaj o odwrotnym obciążeniu w podatku VAT. To temat, który być może wkrótce będzie dotyczył większości czynnych podatników, toczą się bowiem prace zmierzające do objęcia odwrotnym obciążeniem nowych grup przedsiębiorców. Dlatego zachęcamy wszystkich, bez względu na obecny status, do zapoznania się z tym mechanizmem rozliczania podatku VAT .

Mechanizm odwrotnego obciążenia dostawy towarów wymienionych w załączniku numer 11 do ustawy o podatku od towarów i usług

1. Istota regulacji 

Mechanizm odwrotnego obciążenia polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji gdy:

 • sprzedaż podatnika – dostawcy nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku,

 • podatnik – nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,

 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego). 

2. Limit transakcyjny

W przypadku transakcji, przedmiotem których są wyroby z kategorii elektroniki, takie jak: procesory, telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (z wyłączeniem części i akcesoriów) – mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie dopiero w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary – bez kwoty podatku – przekroczy 20 000 zł.

3. Jednolita gospodarczo transakcja

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą:

1. umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów z kategorii elektroniki wymienionej w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,

2. więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką. powrót do spisu

4. Fakturowanie

Faktura stwierdzająca dokonanie dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia nie zawiera danych dotyczących:

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto,

 • kwoty podatku. 

Zamiast tego powinna ona zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

5. Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

6. Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych przez podatnika. Podstawa opodatkowania obejmuje:

1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku?

2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od nabywcy.

7. Prawo do odliczenia podatku naliczonego

W przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia kwota podatku należnego stanowi równocześnie kwotę podatku naliczonego i prawo do odliczenia tego podatku przysługuje nabywcy na zasadach ogólnych (tj. w takim zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych), w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik (nabywca) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

8. Deklaracje

Dostawca wypełniając deklarację VAT­ 7 (17), VAT ­7K (11) wykazuje łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia w części C w poz. 31. Nabywca obowiązany jest do wykazania tych transakcji w deklaracji VAT­ 7 (17), VAT­ 7K (11) w części C w poz. 34 i 35 i jednocześnie – jeżeli towar będzie wykorzystywany przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych – ma prawo do odliczenia w części D.2. odpowiednio w poz. 43 i 44 (jeżeli zakup będzie zaliczony u podatnika do środków trwałych) lub w poz. 45 i 46 (w przypadku nabycia towarów pozostałych).

9. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT­ 27)

9.1. Złożenie informacji VAT­27

Sprzedawca dokonujący dostawy towarów, do których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia jest zobowiązany składać zbiorcze informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT ­27). Informację VAT ­27 składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

9.2. Korekta informacji VAT­ 27

W przypadku zmiany wartości dostaw towarów objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT­ 27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT. Jeżeli w złożonej uprzednio informacji wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw z innego powodu niż błąd, podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu zaznaczając w informacji VAT­ 27(2) w poz. „7. Cel złożenia formularza” kwadrat „2. korekta informacji”.

Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty). 

Jeżeli korekta dotyczyła kolumny „b”, „c” lub „d” formularza, w kolumnie „a” należy zaznaczyć kwadrat „Tak”.

W przypadku skorygowania w kolumnie „d” wartości do zera (0), w kolumnach „b” i „c” należy powtórzyć dane nabywcy, a w kolumnie „d” wpisać „0,00” i w kolumnie „a” zaznaczyć kwadrat „Tak”.

5. Poznaj zmiany dotyczące VAT przy obrocie paliwami

Od sierpnia wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług kluczowe zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Aktualne przepisy są dużo bardziej restrykcyjne wobec podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw z innych państw UE.

Przypomnijmy, że dotychczas nie było szczególnych regulacji odnoszących się do nabywania przez podatników paliw z innych państw Unii Europejskiej – nabycie takie było rozliczane na zasadach właściwych dla typowego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. U podatnika, który nabywał paliwo z innych państw członkowskich, powstawał obowiązek podatkowy w dniu, w którym wystawił fakturę jego zagraniczny dostawca, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. Również prawo do odliczenia podatku naliczonego było wprost skorelowane z właściwym wykazaniem podatku VAT należnego z tytułu przedmiotowego nabycia. W typowych sytuacjach zatem podatek VAT pozostawał dla podatnika neutralny. W tożsamym okresie rozliczeniowym wykazywał on VAT należny oraz naliczony, co skutkowało zachowaniem neutralności VAT również na gruncie płynności finansowej. To już jednak historia.

Aktualny stan prawny

Obecnie w ciągu 5 dni od daty wprowadzenia paliwa na terytorium kraju podatnik jest zobowiązany uiścić kwotę podatku VAT należnego na rachunek właściwego naczelnika urzędu celnego. Podatnik będzie miał prawo również wykazać podatek VAT naliczony do odliczenia, jednak nastąpi to już w drodze „zwykłej” deklaracji VAT. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności podatnik dokonujący WNT w zakresie paliw będzie zobowiązany faktycznie przekazać środki pieniężne tytułem podatku do organu podatkowego, a następnie podatek ten będzie mógł odliczyć. W praktyce będzie skutkować to zmniejszeniem płynności finansowej u opisanych podatników.

UWAGA

Wprowadzone przez ustawodawcę regulacje mają na celu walkę z podmiotami wprowadzającymi na polski rynek paliwa z pominięciem przestrzegania obowiązków podatkowych. W aktualnym stanie prawnym proceder tego typu będzie utrudniony.

Instytucja płatnika w podatku VAT

Ciekawą i istotną zmianą, która pojawiła się w omawianej nowelizacji, jest wprowadzenie przez ustawodawcę instytucji płatnika podatku VAT na gruncie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. W myśl nowo dodanego art. 17a ustawy VAT płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia określonych rodzajów paliw silnikowych jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy dokonujący na rzecz uprawnionych podmiotów spełniających przesłanki opisane w ustawie o podatku akcyzowym. Warto wskazać, iż definicja zarówno zarejestrowanego odbiorcy, jak i podmiotu prowadzącego skład podatkowy pojawiła się w ustawie VAT wraz z wprowadzeniem „pakietu paliwowego” i jest ona tożsama z definicją wskazaną w ustawie o podatku akcyzowym, co z pewnością ułatwi zainteresowanym podmiotom czytanie oraz interpretowanie omawianych przepisów.

Podstawa opodatkowania „po nowemu”

Odnosząc się do podstawy opodatkowania w zakresie WNT paliw silnikowych, do których odnoszą się komentowane regulacje, warto wskazać, w jaki sposób powinna być ona określana. Dalej bowiem zastosowanie znajdują reguły ogólne opisane w art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ustawy o VAT, w myśl których podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą nabywca zobowiązany jest uiścić na rzecz swojego dostawcy. Niemniej jednak ustawodawca dopuścił fakultatywną możliwość określania podstawy opodatkowania przy WNT paliw silnikowych na podstawie nowo dodanego art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT.

W myśl omawianych regulacji do ustalenia podstawy opodatkowania – w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, można stosować odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2, z tym że w celu określenia kwoty zapłaty lub ceny nabycia przyjmuje się ceny paliw silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Natomiast ceny paliw silnikowych, o których mowa w ust. 2a, udostępnia się na okresy dwutygodniowe, ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego ten okres, uwzględniając ceny hurtowe paliw silnikowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowa deklaracja VAT-14

Wraz z wprowadzeniem „pakietu paliwowego” resort finansów opracował wzór nowej deklaracji podatkowej VAT-14 – deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Immanentnym załącznikiem do deklaracji VAT-14 jest VAT-14/A, gdzie podatnik (płatnik) dokonuje uszczegółowienia zapisów wykazanych w deklaracji VAT-14. Co istotne, podatnik dalej w składanej okresowo deklaracji VAT (7, 7D, 7K) jest zobowiązany wykazać dokonywane nabycia paliw silnikowych z innych państw UE. Warto zwrócić uwagę, iż sam wzór okresowych deklaracji VAT również uległ zmianie wraz z wprowadzeniem znowelizowanych przepisów

6. Nowy VAT-27 od 1 lipca 2015 r.

Druk VAT-27 dotyczy transakcji (dostawy towarów lub świadczenia usług), dla których podatnikiem jest nabywca. Wypełnią go zatem m.in.,. podatnicy, którzy stosując odwrotne obciążenie sprzedawać będą towary wrażliwe, jak laptopy, smartfony, tablety, telefony, metale, makulaturę., a także usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych VAT. Oznacza to, że za okresy, gdy w okresach rozliczeniowych stosowanych przez podatnika nie występują transakcje oparte o odwrotne obciążenie, to nie ma konieczności składać VAT-27.

Ze względu na nowelizację ustawy o VAT, znaczenia nabiera również limit transakcji, które wykazywać należy w VAT-27. Deklaracja obejmować będzie wszystkie transakcje, których dotyczy odwrotne obciążenie co jednak nie znaczy, że handlując towarami wrażliwymi w każdym przypadku zastosować je należy. Odwrotne obciążenie dotyczyć będzie wyłącznie transakcji, jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. W przypadku usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych limit nie obowiązuje.

Deklaracja nie będzie musiała być składana jako załącznik do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, lecz będzie ją można przekazać w terminie nie późniejszym niż ostateczny termin na złożenie tych druków. Odpowiednio podatnik rozliczający się kwartalnie, składać będzie ją raz na kwartał, a podatnik rozliczający się miesięcznie – raz w miesiącu.

Proponowany wzór stosowany ma być począwszy od rozliczenia okresów przypadających po pierwszym kwartale 2015 r. W obecnej chwili nie jest wskazane, by VAT-27 mógł być wysyłany elektronicznie na podstawie zestawu danych autoryzujących.

Dane obowiązkowe na deklaracji VAT-27

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

 

7.Zmiany w zakresie rejestracji i aktualizacji danych podatników.

Z dniem 1 grudnia weszła w życie Ustawa z dnia 26.06.2014 o zmianie ustawy o KRS i o zmianie niektórych innych ustaw, która w znaczący sposób zmienia procedurę rejestracji podmiotów oraz aktualizacji ich danych w KRS, ZUS, Urzędzie Skarbowym i GUS.

Przedsiębiorca dokonujący rejestracji w KRS składać będzie teraz tylko jeden formularz z jednym kompletem załączników. Na ich podstawie sąd dokona wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z rejestracją w KRS przedsiębiorca automatycznie otrzyma numer NIP i Regon.

Po dokonaniu wpisu w KRS podatnik ma 21 dni na złożenie formularza NIP-8, który kierowany jest do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika. NIP-8 zawiera pozostałe dane o przedsiębiorcy, które nie podlegają publikacji w KRS, a są ewidencjonowane przez Urząd Skarbowy, GUS i ZUS. Formularz NIP-8 zastępuje w takim wypadku składane dotychczas formularze NIP-2, RG-1 oraz ZUS ZPA. Nowością również jest, że w ramach składanego druku NIP-8 zgłosić będzie można maksymalnie 10 kodów PKD.

Dotychczasowy druk NIP-2 stosują przedsiębiorcy niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

dodatkowe informacje: broszura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

8.Samochody w ustawie o VAT po 1 kwietnia 2014.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. W ramach tej nowelizacji prawodawca modyfikuje zasady wyznaczania i odliczania podatku naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dodatkowo wprowadzony zostanie system korekt podatku od towarów i usług, których stosowanie będzie obowiązkowe lub dopuszczalne (w zależności od tego czy jest to korekta in plus czy zmniejszająca) w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu.

Nowa definicja

W ramach najnowszej nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., prawodawca zamiesza w słowniku do ustawy kolejną definicję pojazdu samochodowego. Na potrzeby VAT za pojazd samochodowy będzie należało uznawać każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jest to definicja odsyłająca do przepisów ustawy o ruchu drogowym a jej wprowadzenia eliminuje wszelkie dyskusje na temat stosowania lub nie regulacji odnoszących się do pojazdów wobec innych pojazdów niż samochody osobowe, takich jak np. motocykle czy quady – ponad wszelką wątpliwość w najnowszym stanie prawnym wszystkie przepisy VAT dotyczące pojazdów samochodowych będą miały zastosowanie i do takich pojazdów.

Ograniczenie podatku naliczonego

Podobnie jak to było w poprzednich stanach prawnych, również w wyniku nowelizacji z 7 lutego 2014 r. (przepisy, które wejdą w życie 1 kwietnia), prawodawca nie ogranicza prawa do odliczenia, ale kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, WNT pojazdów samochodowych. W stanie prawnym obowiązującym od kwietnia podatek naliczony będzie stanowiło jedynie 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów samochodowych (również importem i WNT).

UWAGA!
Do limitu 50% nie mają zastosowania żadne ograniczenie kwotowe!

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z przyjętym założeniem ograniczenie odnosi się już nie tylko do samochodów osobowych, ale do wszystkich pojazdów samochodowych (jak w definicji ustawowej).
Inaczej niż to jest do końca marca 2014 r., ograniczenie podatku naliczonego będzie dotyczyło już nie tylko nabycia samych pojazdów, ale wszelkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Przy czym prawodawca wskazuje, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wobec których będzie miało zastosowanie ograniczenie odliczania podatku naliczonego, będzie się zaliczało wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na szczególną uwagę zasługuje to, że inaczej niż do tej pory, ograniczeniem podatku naliczonego – co do zasady – będą objęte są wszelkie transakcje związane z pojazdami, zatem również dotyczące napraw (i nabywane na ten cel towary oraz usługi), eksploatacji (np. płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe etc.), używania (np. zakup kół zimowych, wyposażenia a nawet korzystanie z parkingów, autostrad itp.).

Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego nie będzie miało zastosowania jedynie w trzech grupach przypadków:

1. gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

2. gdy pojazdy samochodowe są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (musi to wynikać z oficjalnych dokumentów pojazdu);

3. wobec towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (np. taksometr, kasa, oznaczenie taxi itp.).

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony dają prawo do pełnego odliczenia VAT. Oprócz tego, prawo do pełnego odliczenia VAT będą miały pojazdy które:

1) będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (z koniecznością prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), – warunki do spełnienia opisane poniżej

2) konstrukcyjnie są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (czyli autobusy), jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, mimo że masa całkowita nie przekroczy 3,5 tony,

3) pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika,

4) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van (a więc pojazdy wymienione obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (a więc część pojazdów wymienionych obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT);

5) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (a więc pojazdy wymienione obecnie w art. 86a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT);

6) pojazdy specjalne (o ile z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym), które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy.

UWAGA!

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 4, 5 i 6 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań a status samochodów specjalnych na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Na podstawie przepisów przejściowych badanie techniczne pojazdów używanych przed 1 kwietnia 2014 r. będzie musiało być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

W przypadku innych samochodów niż wskazane powyżej, podatnik będzie mógł klasyfikować cały VAT jako naliczony, ale jedynie pod warunkiem, że będzie prowadził ewidencję, z której jednoznacznie będzie wynikało, iż samochód służy tylko i wyłącznie działalności gospodarczej.

Samochody wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej

Z przepisów wynika, że pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika będą pojazdy samochodowe których sposób wykorzystania zostanie określone przez regulamin wykorzystania pojazdu, który wykluczy ich używanie w celach innych niż związanych z działalnością gospodarczą oraz podatnik będzie obowiązkowo prowadził szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.

WAŻNE!

Nawet tylko sporadyczne wykorzystanie pojazdu w innym celu pozbawi podatnika prawa do 100% VAT naliczonego!

UWAGA!
Ewidencja przebiegu pojazdu będzie prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

O fakcie prowadzenia ewidencji podatnik będzie musiał poinformować organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Przy braku ewidencji nie jest możliwe odliczenie 100% VAT naliczonego. Jeżeli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji, będzie musiał o tym fakcie poinformować organ podatkowy – informacja powinna być przekazane nie później niż przed dniem dokonania zmiany.

Za brak lub nieprawdziwe informacje grożą dotkliwe sankcje karnoskarbowe.

Wyłączenie przejściowe i rejestracja umów leasingu

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy samochodowe, nie od razu rozliczą 50% VAT od paliwa. Otóż bowiem, do 30 czerwca 2015 r. obowiązuje w tym zakresie wyłączenie (również 50% nie ma zastosowania). Połowę VAT (bez ewidencji) od paliwa będą mogli rozliczać (a dokładniej traktować jako naliczony) podatnicy nabywający paliwo do samochodów „z kratką” (w tym N1). Jeżeli podatnik zawarł umowę leasingu, najmu, dzierżawy lub podobną samochodu „z kratką” (w tym N1) przed 1 kwietnia 2014 r. i do tego dnia pojazd zostanie mu wydany, wówczas – pod warunkiem rejestracji umowy i w zakresie nie objętym zmianami – będzie mógł klasyfikować jako naliczony cały VAT z faktur leasingowych. Zarejestrowanie umowy przez podatnika u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r.

ADRES BIURA

BG BIURO RACHUNKOWE GOMZA BOGDAN

SIEDZIBA BIURA
54-139 WROCŁAW

UL. HUTNICZA 8/2 ( PILCZYCE)

----------------------------------------------------------------------------

KONTAKT TELEFONICZNY

501-48-46-50

KONTAKT MAILOWY

biuro@bg.wroclaw.pl biuro@biurorachunkowebg.wroclaw.pl

Back to Top